ارتباط رضایت مادران از مراقبت‌های بارداری و حین زایمان با تمایل به فرزندآوری مجدد

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار، گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 دانشیار، گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

3 استادیار، گروه مامایی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

4 کارشناس مامایی، مرکز تحقیقات باروری و ناباروری، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

مقاله پژوهشی
مقدمه: فرزندآوری تحت تأثیر عوامل فرهنگی، اقتصادى و اجتماعى و فردى قرار می‌گیرد. رضایتمندی مادران از دریافت مراقبت‌های بارداری و زایمان باعث ارتقا سلامت جسمی- روانی و ایجاد تجربه‌ی مثبت زایمانی می‌گردد و ممکن است زمینه را برای افزایش تمایل به فرزندآوری فراهم نماید. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط رضایت از مراقبت‌های بارداری و حین زایمان با تمایل به فرزندآوری مجدد می‌باشد.
روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی، 423 زن واجد شرایط مراجعه‌کننده به مراکز جامع سلامت بندرعباس در سال 1401 و با روش نمونه‌گیری در دسترس شرکت کردند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامه‌های دموگرافیک، رضایت از مراقبت‌های بارداری و رضایت از زایمان بود. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری آزمون t، Chi-Square، ANOVA و ضریب همبستگی Spearman، تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: تمایل به فرزندآوری با سن فرد و همسر، سن ازدواج، جنسیت فرزندان و مکان زایمان همبستگی مثبت داشت. رضایت بیشتر مشارکت‌کنندگان از مراقبت‌های بارداری و زایمان، در حد متوسط بود. اکثریت زنانی که مراقبت‌های بارداری و حین زایمانی در حد خوب و کامل دریافت کرده بودند، تمایل به بارداری مجدد داشتند. یک همبستگی مثبت بین رضایت از مراقبت‌های بارداری (0/25 = r) و رضایت از مراقبت حین زایمان (0/15 = r) با تمایل به فرزندآوری مجدد وجود داشت.
نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه‌ی حاضر بیانگر یک همبستگی بین تمایل به فرزندآوری مجدد با رضایت از مراقبت‌های بارداری و حین زایمان بود. این یافته مؤید این است که اگر سیاست‌های جمعیتی برنامه‌هایی را طراحی و اجرا نماید که موجب افزایش رضایتمندی زنان از مراقبت‌های بارداری و حین زایمانی شود، می‌تواند در ایجاد تمایل به فرزندآوری مجدد بسیار مؤثر باشد.

تازه های تحقیق

فاطمه دبیری: PubMed ,Google Scholar

نسیبه روزبه: PubMed ,Google Scholar

محبوبه حاجی فقها: PubMed ,Google Scholar

شیوا علیزاده: PubMed ,Google Scholar

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Maternal Satisfaction from Pregnancy and Childbirth Care and Their Intention to Subsequent Pregnancy

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Dabiri 1
 • Nasibe Rouzbeh 2
 • Mahboubeh Hajifoghaha 3
 • Shiva Alizadeh 1
 • Farzaneh Azimi 4
1 Assistant Professor, Mother and Child Welfare Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran
2 Associate Professor, Mother and Child Welfare Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran
3 Assistant Professor of Reproductive Health, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery of Hazrat Fatemeh, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
4 BS in Midwifery, Fertility and Infertility Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

Background: Having children is influenced by social, economic, cultural, and personal factors. Mothers' satisfaction from receiving appropriate pregnancy and childbirth care promotes physical and mental health and creates a positive experience of childbirth. It may provide the basis for increasing the intention to childbearing. The purpose of this study is to investigate the relationship between satisfaction from pregnancy and childbirth care to have more children.
Methods: In this cross-sectional study, 423 eligible women were referred to comprehensive health centers in Bandar Abbas, Iran in 2022 and participated by the available sampling method. The tools of data collection were demographic, satisfaction with pregnancy, and childbirth care questionnaires. The data were analyzed using statistical tests of t-test, chi-square, ANOVA, and Spearman's correlation coefficient.
Findings: The intention to childbearing had a positive correlation with the age of the person and her spouse, the age of marriage, the gender of the children, and the place of delivery. Most participants' satisfaction with pregnancy and childbirth care was average. The majority of women who had received good and complete pregnancy and delivery care had the intention to become pregnant again. There was a positive correlation between satisfaction with pregnancy care (r = 0.25) and satisfaction with childbirth care (r = 0.15) intending to have children again.
Conclusion: The results of the present study showed a correlation between the desire to have children again and satisfaction from pregnancy and childbirth care. This finding confirms that if population policies can design and implement programs that increase women's satisfaction with pregnancy and childbirth care, they can be very effective in creating the intention to have children again.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Reproduction
 • Fertility
 • Satisfaction
 • Delivery of healthcare
 • Prenatal care
 1. Piltan F, Rahmanian M. nvestigating factors affecting the tendency toward childbearing among married men and women (Case of Study: men and women aged 25 to 45 years old in Jahrom) [in Persian]. Social Development Studies 2015; 7(2): 121-34.
 2. Eshaghi M, Mohebi SF, Papynezhad S, Jahandar Z. Childbearing challenges for working women; a qualitative study [in Persian]. Women in Development Politics 2014; 12(1): 111-34.
 3. Baezzat F, Ahmadi Ghozlojeh A, Marzbani Y, Karimi A, Azarnioshan B. A study of psychometric properties of Persian version of attitudes toward fertility and childbearing scale [in Persian]. Nursing and Midwifery Journal 2017; 15(1): 37-47.
 4. Mitchell D, Gray E. Declining fertility: Intentions, attitudes and aspirations. Journal of Sociology 2007; 43(1): 23-44.
 5. Rafatjah M. Young women and their redefinition of motherhood role [in Persian]. Iranian Journal of Sociology 2017; 18(4): 130-64.
 6. Chaboki O, Seyedan F, Saati Masoumi T. Cultural values and tendency towards child bearing among 15-49-year-old women in Hamadan [in Persian]. Journal of Gender and Family Studies 2018; 6(1): 106-27.
 7. Population Reference Bureau (PRB). World Population Data Sheet. Population Reference Bureau: Washington D.C. [online Sep 2018] Available from: https://www.prb.org/wp-content/uploads/2018/08/2018_WPDS.pdf
 8. Kalantari S, Abbaszadeh M, Aminmozafari F, Rakeibonab N. The sociological study of attitude to child bearing and it’s some related factors (Case study: married youth In Tabriz City) [in Persian]. Journal of Applied Sociology 2010; 21(1): 83-104.
 9. Torabi F, Sheidan R. A study of effective factors in tendency to fewer childbearing of 15-49 year old women residents of Tehran [in Persian]. Journal of Woman and Family Studies 2019; 7(2): 31-67.
 10. Erfani A, Shojaei J. Reasons for intending to have no children in Tehran, Iran [in Persian]. Salamat Ijtimai (Community Health) 2019; 6(2): 116-29.
 11. Ghobadi M, Ziaee T, Mirhaghjo N, Pazandeh F. Evaluation of satisfaction with natural delivery experience and its related factors in Rasht women [in Persian]. Journal of Health Care 2018; 20(3):
  215-24.
 12. Askari F, Atarodi A, Torabi S, Moshki M. Exploring women’s personal experiences of giving birth in gonabad city: a qualitative study. Glob J Health Sci 2014; 6(5): 46-54.
 13. Goodman P, Mackey MC, Tavakoli AS. Factors related to childbirth satisfaction. J Adv Nurs 2004; 46(2): 212-9.
 14. Moudi Z, Tavousi M. Evaluation of mackey childbirth satisfaction rating scale in Iran: What Are the Psychometric Properties? Nurs Midwifery Stud 2016; 5(2): e29952.
 15. Hashemzadeh M, Shariati M, Mohammad Nazari A, Keramat A. Childbearing intention and its associated factors: A systematic review. Nurs Open 2021; 8(5): 2354-68.
 16. Rahnama A, Roozbeh N, Salimi Asl A, Kazemi Gerashi Z, Abbaszadeh M, Dabiri F. Factors related to childbearing in Iran: A systematic review
  [in Persian]. J Prevent Med 2022; 9(1): 6-17.
 17. Abbasi Shavazi M, Khaja Selehi Z. An assessment on the impact of women's autonomy, education and social participation on childbearing intention in Sirjan city [in Persian]. Woman in Development and Politics 2013; 11(1): 45-64.
 18. Mesgarzade M, Orujlu S, Ebrahimi M, Baghaei R. Survuy of mother’s satisfaction from provided care in delivery unit in the Khoy Qamar Bani Hashem hospital in 2012 [in Persian]. Nursing Midwifery Journal 2015; 12(10): 919-25.
 19. Nagai A, Tanaka T, Matsuura K, Yamazaki Y, Ojima T, Tamakoshi K, et al. P1-477 Relationship between pregnancy or childbirth satisfaction and willingness for subsequent pregnancy in Japan. J Epidemiol Community Health 2011; 65(Suppl 1): A199-A.
 20. Ahmadi Z, Azimi H. Investigating the level of
  mothers' satisfaction with midwifery care received in the labor and delivery room [in Persian]. Advances in Nursing and Midwifery 2010; 19(67): 30-5.
 21. Ghaffari F, Motaghi Z. Factors affecting childbearing based on women's perspectives: A Qualitative Study. Navid No 2021; 23(76): 33-43.
 22. Torkian Valashani S, Zamani Alavijeh F, Heidari Z, Shoushtari Moghadam E. Fertility desire: Facilitators and inhibitors [in Persian]. Payesh 2019; 18(3): 241-9.
 23. Nomura RMY, Galter FR, Passarelli VC. How to Improve Adolescent Mothers’ Satisfaction with Childbirth? J J Pediatr Adolesc Gynecol 2022; 35(4): 467-71.
 24. Sadeghi H, Saraie H. Effective factors on mothers’ inclination to have children in Tehran [in Persian]. Social Development Welfare Planning 2016; 7(27): 1-32.