تبیین علل عدم دریافت واکسن کووید-19 در بارداری: یک مطالعه‌ی کیفی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 استادیار، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

3 استادیار، گروه مامایی، مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

4 مربی، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

5 مربی، گروه مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد، شهر کرد، ایران

چکیده

مقاله پژوهشی
مقدمه: در دوران شیوع بیماری‌های عفونی همچون کووید- 19، زنان باردار و جنین آن‌ها جزء گروه‌های پرخطر مسحوب می‌شوند و واکسیناسیون یکی از مؤثرترین راه‌های پیشگیری از برخی بیماری‌های عفونی است. با این حال، اطلاعات اندکی در خصوص نگرش زنان باردار و همسرانشان و ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی به آن‌ها در خصوص دریافت ایمن‌سازی کووید-19 وجود دارد. لذا هدف از پژوهش حاضر، تبیین علل عدم دریافت واکسن کووید-19 در بارداری بود.
روش‌ها: پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی و با روش تحلیل محتوای استقرایی و در سال 1401 انجام شد. با روش هدفمند و با راهبرد انتخاب مشارکت‌کننده با حداکثر تنوع، 29 نفر شامل زنان باردار، همسران آن‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی به عنوان مشارکت‌کننده انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. تحلیل داده‌ها به صورت دستی و با روش گرانهایم و لاندمن انجام شد.
یافته‌ها: تحلیل داده‌ها منجر به ظهور367 کد، 10 زیر طبقه و 3 طبقه اصلی (کژکاری‌های سیستم بهداشتی، نگرش، عقائد و باورها و ترس‌ها و ابهامات) شد.
نتیجه‌گیری: شناخت موانع تزریق واکسن، به منظور اجرای مداخلات مؤثر در جهت پوشش بهینه ایمن‌سازی کمک‌کننده است. آگاه‌سازی زنان باردار با همکاری و نقش پررنگ ماماها و متخصصین زنان بر مبنای مستندات جدید و علمی و با تأکید بر بی‌خطری، اثربخشی، کارآیی و نقش واکسن در کاهش مرگ و میر مادر باردار و حتی نوزاد ممکن خواهد بود تا میزان پذیرش واکسیناسیون در بحران‌های مشابه در بین زنان باردار به عنوان یکی از گروه‌های پر خطر جامعه افزایش یابد.

تازه های تحقیق

زیبا رئیسی دهکردی: Google Scholar, PubMed

حدیث سوری نژاد: Google Scholar, PubMed

الهام ادیب مقدم: Google Scholar, PubMed

صدیقه جمالی گندمانی: Google Scholar, PubMed

اکرم کرمی دهکردی: Google Scholar, Pubhttps://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56650787500Med

مریم شیر محمدی: Google Scholar, PubMed

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the Reasons for Not Receiving the COVID-19 Vaccine during Pregnancy: A Qualitative Study

نویسندگان [English]

 • Ziba Raisi Dehkordi 1
 • Hadis Sourinejad 2
 • Elham Adib-Moghaddam 3
 • Sedighe Jamali Gandomani 4
 • Akram Karami Dehkordi 5
 • Maryam Shirmohammadi 1
1 Assistant Professor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran
2 Assistant Professor, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Lorestan University of Medical Sciences, Khorramabad, Iran
3 Assistant Professor, Counseling and Reproductive Health Research Centre, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran
4 Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran
5 Instructor of Midwifery Education, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery Shahrekord University of Medical Sciences, shahrekord, Iran
چکیده [English]

Background: During the outbreak of infectious diseases such as COVID-19, pregnant women and their fetuses are among high-risk groups, and vaccination is one of the most effective ways to prevent some infectious diseases. However, there is little information about the attitude of pregnant women, their husbands, and health service providers regarding receiving COVID-19 immunization. Therefore, the purpose of the present study was to explain the reasons for not receiving the COVID-19 vaccine during pregnancy.
Methods: The present research was conducted in the framework of a qualitative approach and with the method of inductive content analysis in 2022. 29 participants including pregnant women, their spouses and, health service providers were selected with purposeful sampling and a maximum diversity participant selection strategy. The data collection tool was a semi-structured interview. Data analysis was done manually by the Granheim and Lundman method.
Findings: The data analysis led to the emergence of 367 codes, 10 subcategories, and 3 main categories ("Incorrect performance of the health system", " Attitudes, opinions, beliefs " and "fears and uncertainties").
Conclusion: Knowing the obstacles to vaccine injection helps implement effective interventions for optimal immunization coverage. It will be possible to inform pregnant women with the cooperation and strong role of midwives and gynecologists based on new and scientific documents and emphasizing the safety, effectiveness, efficiency, and role of the vaccine in reducing the mortality of pregnant mothers and even neonates until the acceptance of vaccination in similar crises will increase among pregnant women as one of the most dangerous groups in the society.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Attitude
 • COVID-19
 • Mass vaccination
 • Pregnancy
 • Qualitative research
 1. Uludağ E, Serçekuş P, Yıldırım DF, Özkan S. A qualitative study of pregnant women's opinions on COVID-19 vaccines in Turkey. Midwifery 2022; 114: 103459.
 2. Wu Q, Dong S, Li X, Yi B, Hu H, Guo Z, et al. Effects of COVID-19 non-pharmacological interventions on dengue infection: A systematic review and meta-analysis. Front Cell Infect Microbiol 2022; 12: 892508.
 3. Mathieu E, Ritchie H, Ortiz-Ospina E, Roser M, Hasell J, Appel C, et al. A global database of COVID-19 vaccinations. Nat Hum Behav 2021; 5(7): 947-53.
 4. Dashraath P, Wong JLJ, Lim MXK, Lim LM, Li S, Biswas A, et al. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic and pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2020; 222(6): 521-31.
 5. Rangchaikul P, Venketaraman V. SARS-CoV-2 and the immune response in pregnancy with delta variant considerations. Infect Dis Rep 2021; 13(4): 993-1008.
 6. Panahi L, Amiri M, Pouy S. Risks of novel coronavirus disease (COVID-19) in pregnancy; a narrative review. Arch Acad Emerg Med 2020; 8(1): e34.
 7. DeBolt CA, Bianco A, Limaye MA, Silverstein J, Penfield CA, Roman AS, et al. Pregnant women with severe or critical coronavirus disease 2019 have increased composite morbidity compared with nonpregnant matched controls. Am J Obstet Gynecol 2021; 224(5): 510.e1-.e12.
 8. Muhidin S, Behboodi Moghadam Z, Vizheh M. Analysis of maternal coronavirus infections and neonates born to mothers with 2019-nCoV; a systematic review. Arch Acad Emerg Med 2020; 8(1): e49.
 9. Januszek SM, Faryniak-Zuzak A, Barnaś E, Łoziński T, Góra T, Siwiec N, et al. The approach of pregnant women to vaccination based on a COVID-19 systematic review. Medicina (Kaunas) 2021; 57(9): 977.
 10. World Health Organization. Ten threats to global health in 2019. [Online]. [cited 10 September 2023]; Available from: URL: https://www.who.int/news-room/spotlight/ten-threats-to-global-health-in-2019
 11. Lazarus JV, Ratzan SC, Palayew A, Gostin LO, Larson HJ, Rabin K, et al. A global survey of potential acceptance of a COVID-19 vaccine. Nat Med 2021; 27(2): 225-8.
 12. Barello S, Nania T, Dellafiore F, Graffigna G, Caruso R. ‘Vaccine hesitancy’ among university students in Italy during the COVID-19 pandemic. Eur J Epidemiol 2020; 35(8): 781-3.
 13. Sharma O, Sultan AA, Ding H, Triggle CR. A review of the progress and challenges of developing a vaccine for COVID-19. Front Immunol 2020; 11: 585354.
 14. Gencer H, Özkan S, Vardar O, Serçekuş P. The effects of the COVID 19 pandemic on vaccine decisions in pregnant women. Women Birth 2022; 35(3): 317-23.
 15. Dodd RH, Pickles K, Cvejic E, Cornell S, Isautier JMJ, Copp T, et al. Perceived public health threat a key factor for willingness to get the COVID-19 vaccine in Australia. Vaccine 2022; 40(17): 2484-90.
 16. Moore S, Hill EM, Tildesley MJ, Dyson L, Keeling MJ. Vaccination and non-pharmaceutical interventions for COVID-19: a mathematical modelling study. Lancet Infect Dis 2021; 21(6): 793-802.
 17. Eberhardt J, Ling J. Predicting COVID-19 vaccination intention using protection motivation theory and conspiracy beliefs. Vaccine 2021; 39(42): 6269-75.
 18. Anderson E, Brigden A, Davies A, Shepherd E, Ingram J. Maternal vaccines during the Covid-19 pandemic:A qualitative interview study with UK pregnant women. Midwifery. 2021; 100: 103062.
 19. Skjefte M, Ngirbabul M, Akeju O, Escudero D, Hernandez-Diaz S, Wyszynski DF, et al. COVID-19 vaccine acceptance among pregnant women and mothers of young children: results of a survey in 16 countries. Eur J Epidemiol 2021; 36(2): 197-211.
 20. Abuhammad S. Attitude of pregnant and lactating women toward COVID-19 vaccination in Jordan: a cross-sectional study. J Perinat Med 2022; 50(7): 896-903.
 21. Soares P, Rocha JV, Moniz M, Gama A, Laires PA, Pedro AR, et al. Factors associated with COVID-19 vaccine hesitancy. Vaccines (Basel) 2021; 9(3): 300.
 22. Kyngas H, Mikkonen K, Kääriäinen M. The application of content analysis in nursing science research. Berlin, Heidelberg: Springer; 2020.
 23. Hurford JE. COVID-19 and compulsory vaccination: An acceptable form of coercion? New Bioeth 2022; 28(1): 4-26.
 24. Steinberg A. Pregnancy: Ethical issues of vaccine refusal. In: Schenker JG, Birkhaeuser MH, Genazzani AR, Mettler L, Sciarra JJ, editors. Hot topics in human reproduction: Ethics, law and society. Berlin, Heidelberg: Springer International Publishing; 2023. p. 25-30.
 25. Li M, Luo Y, Watson R, Zheng Y, Ren J, Tang J,
  et al. Healthcare workers’ (HCWs) attitudes and related factors towards COVID-19 vaccination: a rapid systematic review. Postgrad Med J 2021; 99(1172): 520-8.
 26. Al-Metwali BZ, Al-Jumaili AA, Al-Alag ZA, Sorofman B. Exploring the acceptance of COVID-19 vaccine among healthcare workers and general population using health belief model. J Eval Clin Pract 2021; 27(5): 1112-22.
 27. Shahsavarinia K, Faridaalaee G, Soleimanpour H, Sadeghi-Ghyassi F, Atashgahi S, Milanchian N, et al. Cerebral venous thrombosis (CVT) following COVID-19 vaccination: an umbrella review of systematic reviews. Iran J Med Microbiol 2023; 17(1): 7-21.
 28. Skirrow H, Barnett S, Bell S, Riaposova L, Mounier-Jack S, Kampmann B, et al. Women’s views on accepting COVID-19 vaccination during and after pregnancy, and for their babies: a multi-methods study in the UK. BMC Pregnancy Childbirth 2022; 22(1): 33.
 29. Razai MS, Chaudhry UAR, Doerholt K, Bauld L, Majeed A. COVID-19 vaccination hesitancy. BMJ 2021; 373: n1138.
 30. Corben P, Leask J. Vaccination hesitancy in the antenatal period: a cross-sectional survey. BMC Public Health 2018; 18(1): 566.
 31. Topçu S, Almış H, Başkan S, Turgut M, Orhon FŞ, Ulukol B. Evaluation of childhood vaccine refusal and hesitancy intentions in Turkey. Indian J Pediatr 2019; 86(1): 38-43.
 32. Phiriyasart F, Aimyong N, Jirapongsuwan A, Roseh N. COVID-19 vaccine hesitancy among older adult Thai Muslim people: A case-control study. Vaccine 2023; 41(41): 6048-54.
 33. Makrufardi F, Saputri A, Phillabertha PS. COVID-19 vaccine: The challenge of herbal medicine community belief in a developing country-Letter to the editor. Afr J Infect Dis 2021; 15(2): 1-2.
 34. Naghizadeh S, Mirghafourvand M. Relationship of fear of COVID-19 and pregnancy-related quality of life during the COVID-19 pandemic. Arch Psychiatr Nurs 2021; 35(4): 364-8.
 35. Sutton D, D'Alton M, Zhang Y, Kahe K, Cepin A, Goffman D, et al. COVID-19 vaccine acceptance among pregnant, breastfeeding, and nonpregnant reproductive-aged women. Am J Obstet Gynecol MFM 2021; 3(5): 100403.
 36. Nomura S, Eguchi A, Yoneoka D, Kawashima T, Tanoue Y, Murakami M, et al. Reasons for being unsure or unwilling regarding intention to take COVID-19 vaccine among Japanese people: A large cross-sectional national survey. Lancet Reg Health West Pac 2021; 14: 100223.