سطح لاکتات سرم و سایر عوامل در مسمومیت با داروی متفورمین: گزارش بیماران

نوع مقاله : Short Communication

نویسندگان

1 استادیار، بخش اورژانس، بیمارستان کوثر، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران

2 استادیار، گروه فارماکولوژی، دانشکده‌ی پزشکی و ، مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

3 بورد تخصصی طب اورژانس، بیمارستان کوثر، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران

4 دانشیار، مرکز تحقیقات سم‌شناسی، گروه سم‌شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان لقمان حکیم، تهران، ایران.

چکیده

مقاله کوتاه
مقدمه: شناسایی عوامل مؤثر در پیشرفت اسیدوز لاکتیک و احتمال مرگ در درمان بیماران مسموم شده با متفورمین امری ضروری است. این مطالعه به بررسی سطوح لاکتات خون در بیماران مسموم با متفورمین و فاکتورهای مؤثر بر آن می‌پردازد.
روش‌ها: این مطالعه گزارش بیماران است که در دو مرکز سم‌شناسی بالینی در ایران به مدت یک سال انجام شد. 16 بیمار در این مطالعه وارد شدند. پرسش‌نامه بر اساس مشخصات دموگرافیک فرد، علائم حیاتی، علائم مسمومیت، بیوشیمی خون، گازهای خون، قند خون و درمان تکمیل شد. سطح لاکتات 6-12-24 ساعت بعد شروع درمان اندازه‌گیری شد.
یافته‌ها: 3 نفر از بیماران (18/8 درصد) مرد و 13 نفر (81/3 درصد) زن بودند. میانگین سنی افراد 16/22 ± 30/13 سال بود. یک مورد هیپوگلیسمی، 3 مورد اسیدوز متابولیک و 3 مورد سطح کراتینین بالای 1/2 در بین بیماران مشاهده شد. سطح pH و بی‌کربنات بدو ورود، پیش‌بینی کننده‌های سطح لاکتات بودند. هیچ موردی از مرگ یا اسیدوز لاکتیک مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: سطح pH و بی‌کربنات خون می‌توانند به عنوان پیش‌‌بینی‌کننده‌های افزایش لاکتات سرم استفاده شوند. همچنین یافته‌های این مطالعه نشان داد که احتمال مرگ و اسیدوز لاکتیک با متفورمین بسیار کم است.

تازه های تحقیق

حوروش فرجی دانا: Google Scholar, PubMed

مارال رمضانی: Google Scholar, PubMed

میترا رحیمی: Google Scholar, PubMed

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Serum Lactate Level and Other Factors in Metformin Poisoning: A Case Series

نویسندگان [English]

 • Hoorvash Faraji Dana 1
 • Maral Ramezani 2
 • Akram Razavizadeh 3
 • Mitra Rahimi 4
1 Assistant Professor, Clinical Toxicology Fellowship, Emergency Department, Alborz University of Medical Science, Karaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Pharmacology, School of Medicine AND Traditional and Complementary Medicine Research Center, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran
3 Board Certificate of Emergency Medicine, Clinical Toxicology Fellowship, Emergency Department, Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran
4 Associate Professor, Toxicological Research Center, Department of Clinical Toxicology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Loghman Hakim Hospital, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Identifying the effective factors in the progression toward lactic acidosis and death is essential in improving the treatment of Metformin-poisoned patients. This study investigates the blood lactate level in Metformin-poisoned patients and the factors affecting it.
Methods: This was a case series study in two referral clinical toxicology centers in Iran for one year. 16 patients were included in the study. The questionnaire was filled out based on the demographic characteristics of the person, vital signs, poisoning symptoms, blood biochemistry, blood gases, blood sugar, and treatments. The lactate level was measured 6-12-24 hours later.
Findings: Three cases (18.8%) were male and 13 (81.3%) were female. The average age was 30.13 ± 16.22 years. One case of hypoglycemia, three cases of metabolic acidosis, and three cases of creatinine level above 1.2 were observed. The initial pH and bicarbonate were predictors of the lactate level. No cases of death or lactic acidosis were observed.
Conclusion: Blood pH and bicarbonate can be used as predictors of serum lactate increase. Also, this study showed that the probability of death and lactic acidosis with metformin is very low.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Poisoning
 • Lactic Acid
 • Lactic acidosis
 • Metformin
 1. Shojaei Arani L, Shadnia S, Faraji Dana H, Bahmani K, Zamani N, Hassanian-Moghaddam H, et al. Prognostic factors in metformin intoxication; a case control study. International Pharmacy Acta 2021; 4(1): 4e5: 1-4.
 2. Shin JI, Sang Y, Chang AR, Dunning SC, Coresh J, Inker LA, et al. The FDA metformin label change and racial and sex disparities in metformin prescription among patients with CKD. J Am Soc Nephrol 2020; 31(8): 1847-58.
 3. He L. Metformin and systemic metabolism. Trends Pharmacol Sci 2020; 41(11): 868-81.
 4. Szymczak-Pajor I, Wenclewska S, Śliwińska A. Metabolic action of metformin. Pharmaceuticals 2022; 15(7): 810.
 5. Theobald J, Schneider J, Cheema N, DesLauriers C. Time to development of metformin-associated lactic acidosis. Clin Toxicol (Phila) 2020; 58(7): 758-62.
 6. Bennis Y, Bodeau S, Batteux B, Gras-Champel V, Masmoudi K, Maizel J, et al. A study of associations between plasma metformin concentration, lactic acidosis, and mortality in an emergency hospitalization context. Crit Care Med 2020; 48(12): e1194-202.
 7. Flory J, Lipska K. Metformin in 2019. JAMA 2019; 321(19): 1926-7.
 8. Dell'Aglio DM, Perino LJ, Kazzi Z, Abramson J, Schwartz MD, Morgan BW. Acute metformin overdose: examining serum pH, lactate level, and metformin concentrations in survivors versus nonsurvivors: a systematic review of the literature. Ann Emerg Med 2009; 54(6): 818-23.
 9. Cryer PE. Hypoglycemia. In: Loriaux L, Vanek C, editors. Endocrine emergencies: recognition and treatment. Cham, Switzerland: Springer Cham; 2021.p. 27-35.
 10. Salpeter SR, Greyber E, Pasternak GA, Salpeter EE. Risk of fatal and nonfatal lactic acidosis with metformin use in type 2 diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev 2010; 2010(4): CD002967.
 11. Bodmer M, Meier C, Krähenbühl S, Jick SS, Meier CR. Metformin, sulfonylureas, or other antidiabetes drugs and the risk of lactic acidosis or hypoglycemia: a nested case-control analysis. Diabetes Care 2008; 31(11): 2086-91.
 12. McNamara K, Isbister G. Hyperlactataemia and clinical severity of acute metformin overdose. Intern Med J 2015; 45(4): 402-8.
 13. Hughes BW, Gray LA, Bradberry SM, Sandilands EA, Thanacoody RH, Coulson JM. Metformin-associated lactic acidosis reported to the United Kingdom National Poisons Information Service (NPIS) between 2010 and 2019: a ten-year retrospective analysis. Clin Toxicol (Phila) 2023; 61(6): 445-52.