ارزیابی تغییرات فشار داخل شکمی در بیماران ابدومینوپلاستی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جراحی پلاستیک، مرکز تحقیقات جراحی کم تهاجمی و اندوسکوپیک، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار، گروه جراحی پلاستیک، مرکز تحقیقات جراحی کم تهاجمی و اندوسکوپیک، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دستیار، گروه جراحی پلاستیک، مرکز تحقیقات جراحی کم تهاجمی و اندوسکوپیک، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقاله پژوهشی
مقدمه: ابدومینوپلاستی به علت دو مانور پلیکاسیون فاشیا و رزکسیون فلاپ با احتمال افزایش فشار شکمی و عوارض ناشی از آن همراه است. این مطالعه با هدف ارزیابی تغییرات فشار شکمی طی ابدومینوپلاستی و متغیرها و عوارض احتمالی آن انجام شد.
روش‌ها: این پژوهش به صورت مطالعه‌ی همگروهی در 20 بیمار خانم که در سال 1402-1401 در بیمارستان‌های قائم و طالقانی مشهد تحت لیپوابدومینوپلاستی قرار گرفتند انجام شد. اطلاعات بیماران در دو بخش دموگرافیکی و بالینی جمع‌آوری گردید. فشار شکمی بعد بیهوشی، پلیکاسیون، انتهای عمل و روز بعد عمل و عوارض یک‌ماهه ثبت شد.
یافته‌ها: تفاوت آماری معنی‌داری در میانگین تغییرات فشار شکمی بعد بیهوشی، پلیکاسیون، انتهای عمل و روز بعد عمل وجود داشت. افزایش فشار شکمی بعد بیهوشی و بعد پلیکاسیون تنها با افزایش وزن نمونه جراحی ارتباط معنی‌دار داشت، اما با عرض پلیکاسیون مرتبط نبود.
نتیجه‌گیری: عرض پلیکاسیون با افزایش فشار داخل شکمی در مطالعه‌ی ما ارتباطی نداشت. با وجود افزایش معنی‌دار فشار شکمی، عوارض سیستمیک قابل توجهی دیده نشد. تکنیک صحیح علاوه بر مانیتورینگ بیمار، ایمنی و رضایت بیمار را بدنبال خواهد داشت.

تازه های تحقیق

عزت اله رضایی:  Google Scholar, PubMed

سید یاور شمس حجتی: Google Scholar, PubMed

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Changes in Intra-Abdominal Pressure in Abdominoplasty Patients

نویسندگان [English]

 • Ezzatollah Rezaei 1
 • Seyed yavar Shams hojjati 2
 • Ehsan Solati 3
1 Associate Professor, Department of Plastic Surgery, Endoscopic and Minimally Invasive Surgery Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assitant Professor, Department of Plastic Surgery, Endoscopic and Minimally Invasive Surgery Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Assistant, Department of Plastic Surgery, Endoscopic and Minimally Invasive Surgery Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Background: Abdominoplasty due to the two maneuvers of fascia plication and flap resection is associated with the possibility of increased intra-abdominal pressure and its related complications. This study was conducted to evaluate the changes in intra-abdominal pressure during abdominoplasty, as well as its variables and possible complications.
Methods: This research was conducted as a cohort study on 20 female patients who underwent lipoabdominoplasty in 2022-2023 at Taleghani and Ghaem hospitals, Mashhad City, Iran. Patient information was collected in both demographic and clinical sections. Intra-abdominal pressure was recorded after anesthesia, plication, at the end of the operation, and the day after the operation, along with monitoring complications for one month.
Findings: There was a statistically significant difference in the mean changes in intra-abdominal pressure after anesthesia, plication, at the end of the operation, and the day after the operation. The increase in intra-abdominal pressure after anesthesia and after plication was only significantly related to the increase in the weight of the surgical specimen, but it wasn’t related to plication width.
Conclusion: Plication width was not related to increased intra-abdominal pressure in our study. Despite the significant increase in intra-abdominal pressure, no significant systemic complications were observed. In addition to monitoring the patient, the correct technique will ensure the safety and satisfaction of the patient.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Abdominoplasty
 • Surgery
 • Abdomen
 • Pressure
 1. Amaral JdLG, Soares DAS, Oliveira Junior JG, Daher LMC, Moura LG, Andrade FC, et al. Evaluation of pressure parameters intra-abdominal and thoracic in patients submitted to abdominoplasty. Rev Bras Cir Plást 2017; 32(2): 231-6.
 2. Daronch OT, Marcante RFR, Neto AAP. Major and minor risk factors for postoperative abdominoplasty complications: A case series. Chinese J Plastic Reconstructive Surg 2022; 4(2): 56-62.
 3. Pereira N, Sciaraffia C, Danilla S, Parada F, Asfora C, Moral C. Effects of Abdominoplasty on intra-abdominal pressure and pulmonary function. Aesthet Surg J 2016; 36(6): 697-702.
 4. Shestak KC. Short scar abdominoplasty update. Clin Plast Surg 2010; 37(3): 505-13.
 5. Matarasso A, Matarasso DM, Matarasso EJ. Abdominoplasty: classic principles and technique. Clin Plast Surg 2014; 41(4): 655-72.
 6. Swanson E. Prospective outcome study of 360 patients treated with liposuction, lipoabdominoplasty, and abdominoplasty. Plast Reconstr Surg 2012; 129(4): 965-78.
 7. Malbrain ML, Cheatham ML, Kirkpatrick A, Sugrue M, Parr M, De Waele J, et al. Results from the International Conference of Experts on Intra-abdominal Hypertension and Abdominal Compartment Syndrome. I. Definitions. Intensive Care Med 2006; 32(11): 1722-32.
 8. Malbrain MLNG, De Laet I, Cheatham M. Consensus conference definitions and recommendations on intra-abdominal hypertension (iah) and the abdominal compartment syndrome (acs) - the long road to the final publications, how did we get there? Acta Clin Belg 2007; 62(Suppl 1): 44-59.
 9. Malbrain MLNG, Chiumello D, Pelosi P, Bihari D, Innes R, Ranieri VM, et al. Incidence and prognosis of intraabdominal hypertension in a mixed population of critically ill patients: a multiple-center epidemiological study. Crit Care Med 2005; 33(2): 315-22.
 10. Sirota M, Weiss A, Billig A, Hassidim A, Zaga J, Adler N. Abdominoplasty complications - what additional risks do postbariatric patients carry? J Plast Reconstr Aesthet Surg 2021; 74(12): 3415-20.
 11. Pillai RT, Joseph V, Marar K. Intra abdominal pressure changes in meshplasty and abdominal wall plication techniques in abdominoplasty: a comparative study. Intern Surg J 2021; 8(11): 3370-4.
 12. Milanesi R, Caregnato RC. Intra-abdominal pressure: an integrative review. Einstein (Sao Paulo) 2016; 14(3): 423-30.
 13. Kron IL, Harman PK, Nolan SP. The measurement of intra-abdominal pressure as a criterion for abdominal re-exploration. Ann Surg 1984; 199(1): 28-30.
 14. Iberti TJ, Kelly KM, Gentili DR, Hirsch S, Benjamin E. A simple technique to accurately determine intra-abdominal pressure. Crit Care Med 1987; 15(12): 1140-2.
 15. Lozen Y. Intraabdominal hypertension and abdominal compartment syndrome in trauma: pathophysiology and interventions. AACN Clin Issues 1999; 10(1): 104-12; quiz 135-7.
 16. Al-Basti HB, El-Khatib HA, Taha A, Sattar HA, Bener A. Intraabdominal pressure after full abdominoplasty in obese multiparous patients. Plast Reconstr Surg 2004; 113(7): 2145-50; discussion 2151-5.
 17. Talisman R, Kaplan B, Haik J, Aronov S, Shraga A, Orenstein A. Measuring alterations in intra-abdominal pressure during abdominoplasty as a predictive value for possible postoperative complications. Aesthetic Plast Surg 2002; 26(3): 189-92.
 18. Mohamed HK, Lashin R, Omran HM, Al-Shaffai MA. The relation between the Distance of Recto-Fascial Plication and the Intra-Abdominal Pressure Changes before and Immediately after Abdominoplasty. The Egyptian J Plastic and Reconstructive Surg 2019; 43(Suppl 1): 143-51.
 19. Rodrigues MA, Nahas FX, Reis RP, Ferreira LM. Does diastasis width influence the variation of the intra-abdominal pressure after correction of rectus diastasis? Aesthet Surg J 2015; 35(5): 583-8.
 20. Rodrigues MA, Nahas FX, Gomes HC, Ferreira LM. Ventilatory function and intra-abdominal pressure in patients who underwent abdominoplasty with plication of the external oblique aponeurosis. Aesthetic Plast Surg 2013; 37(5): 993-9.