تشخیص نادر یک مورد ابتلای همزمان به آترزی مری و آژنزی کلیه بر اساس سونوگرافی پریناتال

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

استادیار، گروه زنان و مامایی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

گزارش مورد
مقدمه: آترزی مری، یک نقص مادرزادی نادر است که در 5-8 درصد بارداری‌ها ممکن است دیده شود و تشخیص دشواری به ‌دلیل همراهی با فیستول نای مری دارد. علت مشخصی برای این عارضه تشخیص داده نشده و به نظر یک بیماری اسپورادیک می‌باشد. گرچه احتمال همراهی با ناهنجاری‌های کروموزومی در این بیماران باید در نظر گرفته شود.
گزارش مورد: این مطالعه به بررسی یک مورد تشخیص اتفاقی آترزی مری در دوران بارداری می‌پردازد. خانم 39 ساله گراوید یک و 37 هفته باردار با تشخیص کلستاز بارداری همراه با پلی‌‎هیدرامنیوس و نارسایی رشد جنین بستری می‌شود. تکرار سونوگرافی پلی‌هیدرآمنیوس، معده‌ی کوچک و آژنزی کلیه همزمان را نشان می‌دهد.
نتیجه‌گیری: پیش از این تصور می‌شد که تشخیص آترزی مری با سونوگرافی حساسیت پایینی دارد، چراکه وجود پلی هیدرآمنیوس و قابل رؤیت نبودن همزمان معده می‌تواند به دلیل مشکلات صورت، مشکلات سیستم عصبی در بلع یا فتق دیافراگماتیک باشد ولی دقت در انجام سونوگرافی و توجه به سایر ناهنجاری‌ها می‌تواند در مدیریت بهتر نوزاد کمک‌کننده باشد.

تازه های تحقیق

سمیه خانجانی: Google Scholar, PubMed

لیلا موسوی سرشت: Google Scholar, PubMed

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Rare Diagnosis of a Case of Simultaneous Esophageal Atresia and Renal Agenesis Based on Prenatal Ultrasound

نویسندگان [English]

 • Somayeh Khanjani
 • Leila Mousavi-Seresht
Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Science, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Esophageal atresia is a rare congenital defect in 5-8% of pregnancies with difficult diagnosis due to its association with tracheoesophageal fistula. Although there is no known etiology for this complication, and seems to be sporadic, there is an emphasis on the chromosomal assessment in these cases.
Case Report: This study examines a case of accidental diagnosis of esophageal atresia during pregnancy. A gravida one, a 39-year-old woman with a gestational age of 37 weeks and a diagnosis of cholestasis of pregnancy along with polyhydramnios and fetal growth retardation is hospitalized. Repeat ultrasound shows polyhydramnios, small stomach, and concurrent renal agenesia.
Conclusion: Previously, it was thought that the diagnosis of esophageal atresia with ultrasound has low sensitivity, as the finding of polyhydramnios and non-detection of the fetal stomach at the same time could be due to facial anomalies, nervous system anomalies in fetal swallowing, and herniated diaphragm, but accuracy and attention to other abnormalities can help in better management of the newborn.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Esophageal atresia
 • Prenatal diagnosis
 • Hereditary renal agenesis
 1. Pedersen RN, Calzolari E, Husby S, Garne E, EUROCAT Working group. Oesophageal atresia: prevalence, prenatal diagnosis and associated anomalies in 23 European regions. Arch Dis Child 2012; 97(3): 227-32.
 2. Lupo PJ, Isenburg JL, Salemi JL, Mai CT, Liberman RF, Canfield MA, et al. Population-based birth defects data in the United States, 2010-2014: A focus on gastrointestinal defects. Birth Defects Res 2017; 109(18): 1504-14.
 3. Garabedian C, Sfeir R, Langlois C, Bonnard A, Khen-Dunlop N, Gelas T, et al. Does prenatal diagnosis modify neonatal treatment and early outcome of children with esophageal atresia? Am J Obstet Gynecol 2015; 212(3): 340.e1-7.
 4. Koivusalo AI, Pakarinen MP, Rintala RJ. Modern outcomes of oesophageal atresia: Single centre experience over the last twenty years. J Pediatr Surg 2013; 48(2): 297-303.
 5. Eghbalian F, Monsef A, Mousavi-Bahar SH. Urinary tract and other associated anomalies in newborns with esophageal atresia. Urol J 2009; 6(2): 123-6.
 6. Khalil A, Sotiriadis A, D’Antonio F, Da Silva Costa F, Odibo A, Prefumo F, et al. ISUOG Practice Guidelines: performance of third-trimester obstetric ultrasound scan. Ultrasound Obstet Gynecol 2024; 63(1): 131-47.
 7. Wang C, Ning X, Duan Y, Zhang Z, Wang S. Diagnostic accuracy of ultrasonography for the prenatal diagnosis of esophageal atresia and tracheoesophageal fistula. Exp Ther Med 2021; 21(6): 643.
 8. Houben CH, Curry JI. Current status of prenatal diagnosis, operative management and outcome of esophageal atresia/tracheo-esophageal fistula. Prenat Diagn 2008; 28(7): 667-75.
 9. Spaggiari E, Faure G, Rousseau V, Sonigo P, Millischer-Bellaiche AE, Kermorvant-Duchemin E, et al. Performance of prenatal diagnosis in esophageal atresia. Prenat Diagn 2015; 35(9): 888-93.
 10. Cunningham BK, Khromykh A, Martinez AF, Carney T, Hadley DW, Solomon BD. Analysis of renal anomalies in VACTERL association. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol 2014; 100(10): 801-5.
 11. Centini G, Rosignoli L, Kenanidis A, Petraglia F. Prenatal diagnosis of esophageal atresia with the pouch sign. Ultrasound Obstet Gynecol 2003; 21(5): 494-7.