نقش سبک زندگی اسلامی ایرانی بر سلامت از منظر قرآن و عترت:مطالعه مروری نظام مند

نوع مقاله : Review Article

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بهداشت باروری، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

2 استاد، مرکز تحقیقات عفونت‌های بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 گروه سلامت و رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

4 استادیار، مرکز تحقیقات مراقبت بالینی، پژوهشکده توسعه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

5 استادیار، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، پژوهشکده مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

10.48305/jims.v42.i758.0140

چکیده

مقاله مروری
مقدمه: سبک زندگی اسلامی ایرانی (تلفیقی از باورها و ارزش‌های اسلامی و هنجارهای جامعه ایرانی)، منجر به دستیابی سطوح مطلوب سلامتی و پیشگیری از عوامل تهدیدکننده‌ی سلامتی و ارتقای کیفیت زندگی افراد می‌شود. هدف از مطالعه‌ی حاضر، بررسی نقش سبک زندگی اسلامی ایرانی در ابعاد مختلف سلامت از منظر قرآن و عترت می‌باشد.
روش‌ها: در این مرورنظام‌مند، اطلاعات لازم از منابع مختلف قرآنی و احادیث و پایگاه‌های اطلاعاتی Web of Science، PubMed، Scopus، SID، Magiran، با موتور جستجوی Google Scholar و محدود به مقاله‌های فارسی و انگلیسی زبان منتشر شده تا سال 2024 بررسی شد. به منظورجستجوی مقالات سرعنوان‌های موضوعی پزشکی (MeSH) مناسب استفاده شد. ارزیابی کیفیت مطالعات با ابزار ارزیابی روش‌های ترکیبی (MMAT) انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که سبک زندگی اسلامی- ایرانی دارای نقش مهم و مؤثر در بهبود سلامت روانی، جسمی، اجتماعی و معنوی می‌باشد. آیات و روایات نیز بیانگر این نقش مهم در ارتقای سطح سلامتی افراد است. استناد به قرآن کریم به عنوان نسخه‌ای شفابخش که دربرگیرنده‌ی تمامی نیازهای ارتقای ابعاد سلامتی انسان‌ها است و روایات ائمه اطهار که جزییات مربوط به ارتقای سلامتی را بیان می‌کنند؛ نشان داد بکارگیری این دستورات در بستر زندگی ایرانی می‌تواند والاترین رهیافت را دربرداشته باشد.
نتیجه‌گیری: در شرایط کنونی سبک زندگی نامناسب باعث بروز پیامدهای سوء در جامعه شده و ابعاد مختلف سلامتی را تحت تاثیر قرار داده است؛ لذا ارائه‌ی آموزش‌های سبک زندگی اسلامی ایرانی ضروری بنظر می‌رسد. همچنین توصیه می‌شود آموزش‌های مبتنی بر سبک زندگی اسلامی- ایرانی از سنین کودکی در دستورالعمل‌های بهداشتی جامعه قرار گیرد تا افراد جامعه به کمک آن سلامت و سعادتمند شوند.

تازه های تحقیق

فاطمه عبدی: Google Scholar, PubMed

فاطمه السادات رهنمائی: Google Scholar, PubMed

فرزین خوروش: Google Scholar, PubMed

احسان آقاپور:  PubMed

فرزانه ظاهری: Google Scholar, PubMed

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Islamic Iranian Lifestyle on Health from the Perspective of the Quran and Ahl al-Bayt: A Systematic Review

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Alsadat Rahnemaie 1
 • Farzin Khorvash 2
 • Ehsan Aghapour 3
 • Farzaneh Zaheri 4
 • Fatemeh Abdi 5
1 Reproductive Health Research Center, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran
2 Professor, Nosocomial Infections Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Department of Social Welfare Management, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Clinical Care Research Center, Research Institute for Health Development, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
5 Assistant Professor, Nursing and Midwifery Care Research Center, Health Management Research Institute, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: The Islamic Iranian lifestyle (a combination of Islamic beliefs, values, and norms of Iranian society) leads to attaining optimal levels of health, preventing health-threatening factors, and improving the quality of people's lives. The study aims to explore the impact of the Islamic Iranian lifestyle on various aspects of health from the perspective of ixxt is the Qur'an and Ahl al-Bayt.
Methods: This systematic review was employed to gather relevant information from Quranic sources and databases such as Web of Science, PubMed, Scopus, SID, Magiran, and Google Scholar. The search language was limited to Persian and English until 2024. MeSH keywords were utilized during the search process. The quality assessment tool was a mixed methods appraisal tool (MMAT).
Findings: The results showed that the Iranian Islamic lifestyle has an important and worthwhile role in improving mental, physical, social, and spiritual health. Ahl al-Bayt's perspectives also show this important role issue. Referring to the Holy Quran which includes all aspects of the health of human life, which express the details related to the improvement of health, showed the necessity of these instructions in Iranian life.
Conclusion: In the current conditions, the inappropriate lifestyle has caused adverse consequences in society and has affected various dimensions of health; therefore, it seems necessary to provide Iranian Islamic lifestyle training. Thus, it is advisable to instill teachings rooted in the Islamic Iranian lifestyle from early childhood. By incorporating these principles into the health guidelines of society, individuals can attain both physical well-being and prosperity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic Iranian Lifestyle
 • Health
 • Quran
 • Ahl al-Bayt
 1. Van Acker V. Defining, measuring and using the ‘lifestyle’concept. Transportation Research Rec 2016; 2495(1): 74-82.
 2. Mousavi SM, Arangh S, Pouratakesh K, Panahi M,
  Moghadam Zarandi F. Urban management solutions in promoting Iranian-Islamic lifestyle. (Case Study: Tehran Municipality). Religación 2019; 4(18): 149-53.
 3. Safara M, Khanbabaee M. The moderating role of
  gender in the relationship between on Islamic lifestyle with positive mood and mental health in students [in Persian]. Rooyesh 2019; 8(9): 119-28.
 4. Zaragoshi A. The concept, characteristics and coordinates of Islamic-Iranian lifestyle [in Persian]. Proceeding of the 10th Congress of Pioneers of Progress.2016 Dec 08; Tehran, Iran.
 5. Salmabadi M, Farahbakhsh K, Zolfaghari S, Sadeghi M. Evaluation of the relationship between islamic lifestyle and students’ mental health at Birjand University [in Persian]. JRH 2015; 3(1): 1-10.
 6. Tabrizchi N. Conceptual framework for Iranian islamic healthy lifestyle studies [in Persian]. Iran J Cult Health Promot 2021; 5(3): 271-6.
 7. Tabrizchi N, Shahedi M, Hajifaraji M. Iranian islamic healthy lifestyle [in Persian]. Iran J Cult Health Promot 2021; 4(4): 370-81.
 8. Yadollahpour MH, Seyedi-Andi S, Rezaee R, Borhani M, Bakhtiari A. Reviewing the verses of the Holy Quran in the context of three major dimensions of health (physical, mental, social) [in Persian]. IHJ 2015; 2(3): 48-56.
 9. Farhangi AA, Amiri M, Mosavian SM, Nazari K. Presentation of theIslamic-Iranian lifestyle promotion model in IRIB with a focus on TV dramas [in Persan]. ISMC 2017; 6(2): 23-51.
 10. Saberinia A, Tavan A, Aflatoonian E, Aminizadeh M. Health and its dimensions emphasizing verses and narrations: A review study [in Persia]. IHJ 2021; 6(2): 49-58.
 11. Sohrabi H, Askari Tayebi F. Effects of islamic life style on mental health of family from the perspective of islamic verses and narrations [in Persian]. Islamic Life Style Centered on Health 2019; 3(1): 35-43.
 12. Buffon GLL. Discours sur le style, prononcée à l’Académie française par M. de Buffon le jour de sa réception (25 août 1753). Paris: J. Lecoffre; 1753.
 13. Brivio F, Viganò A, Paterna A, Palena N, Greco A. Narrative review and analysis of the use of "lifestyle" in health psychology. Int J Environ Res Public Health 2023; 20(5): 4427.
 14. Steffen J. Healthy lifestyle: A virtue in search of a vision lifestyle genomics. Lifestyle Genom 2018; 11(1): 13-5.
 15. Houlden RL, Yen HH, Mirrahimi A. The lifestyle history: A neglected but essential component of the medical history. Am J Lifestyle Med 2017; 12(5): 404-11.
 16. Mohamadian F, Faryadi MH, Borji M. Investigating the relationship between Islamic lifestyle and general health in adolescents. Int J Adolesc Med Health 2019; 33(4): 20180167.
 17. Yazdi Feyzabadi V, Seyfaddini R, GHandi M, Mehrolhasani M. The World Health Organization's definition of health: A short review of critiques and necessity of a shifting paradigm [in Persian]. Iran J Epidemiology 2018; 13(0): 155-65.
 18. Arabshahi Karizi A, Falahati A. Investigating the effect of Islamic lifestyle on mental health according to the role moderation of spiritual intelligence [in Persian]. Management in Islamic University 2021; 9(2): 375-92.
 19. Abdisadat S, Abolghasemi A, Taherifard Pilehrood
  The relationship between islamic life style, meaning of life and emotional intelligence with university students’ mental health [in Persian]. Ravanshenasi-va-Din. 2018;11:3.
 20. Ahmadi MR, Hossini Motlaq M, Haratian A. The relationship between adherence to Islamic lifestyle and depression and anxiety [in Persian]. Two quarterly periodical Scholarly Specialized 2015; 1(1): 31-45.
 21. Hoseinzadeh A, Seddigie Arfaie F, Yazdkhasty A. Nourmohamadi Najafabadi A. Relationship between Islamic lifestyle and mental health and resilience of Kashan University students [in Persian]. Ravanshenasi-va-Din. 2016; 9(1): 85-106.
 22. Khatib SM, Janbozorgi M, Rasoul-zade Tabatabaie K. The role of personality factors and religious lifestyle in mental health [in Persian]. Islam & Psychol Res 2015; 1(3): 85-94.
 23. Nazoktabar H, Safarfar A, Khamseh F. Correlation of islamic life style and social wellbeing and psychological security [in Persian]. Islamic Life Style 2020; 3(3): 32-40.
 24. Fallah Mehrabadi E, Pakgohar M, Asadi S, Haghani H. Lifestyle of elderly people with osteoporosis and its related factors. Iran J Age 2017; 12(2): 132-45.
 25. Mirkhandan S, Mirkhandan S. Analyzing the necessity of entertainment in lifestyle from the perspective of moral teachings of Islam [in Persian]. JARE 2023; 18(1): 73-102.
 26. Forooghi Nia H, Naghavi Maremmati M, Naghavi Maremmati A. The nature of the governmentscommitment regarding the right to continuous access to food from the perspective of international human rights and humanitarian rights [in Persian]. Two Quarterly Journal of Islamic Human Rights Studies 2014; 3(7): 133-59.
 27. Mahmoodi SA, Seraji M, Jafaripour H, Tavan B, Shamsi M. Islamic lifestyle on nutrition [in Persian]. IHJ 2015; 2(2): 61-72.
 28. Mazloomi Moghaddam O, Afshani A. A study on the relationship between social support and social health (Case study: Kharazmi University Students) [in Persian]. Strategic Studies on Youth and Sports 2017; 16(35): 111-30.
 29. Afshani SAR, Rasulinejad SP, Kavyan M, Samiei HR. Investigating the relationship between Islamic lifestyle and social health of the people of Yazd [in Persian]. J stud Islam Psychol 2014; 8(14): 83-103.
 30. Omidvari S. Spiritual health [in Persian]. Encyclopedia of Islamic Medical Ethics. 2023; 1(1): 17-58.
 31. Gomez R, Fisher JW. Domains of spiritual well-being and development and validation of the Spiritual Well-Being Questionnaire. Pers Individ Dif 2003; 35(8): 1975-91.
 32. Tabibi A, Zamaniyan Najafabadi F. Mental health development strategies from the perspective of the Qur’an [in Persian]. IHJ 2020; 5(1): 63-75.
 33. Ahmadi Z, Yeganehfar M, Sadeghi J, Eskandarpour F, Ashouri A. The effectiveness of Iranian-islamic positive therapy on tolerance of distress and life satisfaction of couples [in Persian]. J Islam Life Style 2023; 7(2): 378-85.
 34. Sadeghian F. Cognitive therapy; investigating the effect of spiritual teachings on the prevention of students' addiction [in Persian]. The Growth of School Counselor Education 2023; 67(18): 18-20.
 35. Rezaei S, Goodarzi M. The effectiveness of Iranian Islamic lifestyle on cohesion, marital satisfaction and family mental health Staff of Kermanshah University of Medical Sciences in the Corona crisis [in Persian]. Quarterly Journal of Islamic-Iranian Family Studies 2022; 1(2): 56-71.
 36. Beazari Kari F. The effect of Iranian-islamic lifestyle education on emotional divorce and spiritual health in couples with marital problems [in Persian]. Islamic Life Style Centered on Health 2021; 5(2): 185-93.
 37. Keramati F, Hashemi E-A, Barzin H, Sharifian M. The effectiveness of mindfulness based on Islamic-Iranian approaches on pain intensity, pain catastrophizing and psychological distress in women with multiple sclerosis. Islamic Life Style Centered on Health 2019; 3(5): 8-16.
 38. Latifi B, Mirzaeian B. The effectiveness of the family oriented psychological program based on the Islamic-Iranian model on reducing aggression and increasing adjustment in couples [in Persian]. J Ministry of Health and Medical Education 2019; 3(5): 32-9.
 39. Madadi Zavareh S, Golparvar M, Aghaie Effect of positive existential therapy and positive Iranian-Islamic therapy on depression and anxiety of female students with social anxiety [in Persian]. Islam Life J 2018; 2(3): 113-21.
 40. Mohri Adaryani M, Nadi M, Sajjadian I. Effectiveness of Iranian-islamic mindful parenting education on parent-child relationship and mothers' emotional self-regulation [in Persian]. Islam Life J 2018; 3(1): 1-7.
 41. Khayatan Mostafavi S, Aghaei A, Golparvar M. The effectiveness of stress management based on iranian-islamic spiritual therapy on stress, anxiety and depression in women with fibromyalgia [in Persian]. Health Psychology 2018; 7(27): 62-80.
 42. Parsamanesh F. Effectiveness of traditional lifestyle model on eating behavior‎ in overweight females (With Islamic-Iranian approach)‎ [in Persian]. Islamic Life Style Centered on Health 2018; 2(2): 75-83.
 43. Rezaei J. Effect of cognitive-behavioral group therapy with emphasis on islamic-based spiritual beliefs on increasing the spirituality and mental health of multiple sclerosis patients; a case study of Markazi Province, Iran [in Persian]. Islamic Life J 2018; 2(1): 5-12.
 44. Hemmatirad G, Jamshidirad M, Barzegarchali F. The effectiveness of Islamic lifestyle training on the youth's mental health [in Persian]. Sehbai Noor Quarterly 2017; 1(1): 79-88.
 45. Shafiei Z, Jazayeri RA. The effectiveness of spiritual education based on Islamic teachings on the prosperity of married women [in Persian]. Educational culture of women and family. 2016; 11(37): 77-92.
 46. Rashedi M, Mousazadeh Z, Abolmaali AHK, Bagheri F. Presenting a structural model of the relationship between the relation of parent-child and iranian-islamic identity with the mediation of self-esteem among students [in Persian]. Islam J Women Fam 2022; 10(27): 89-110.
 47. Ghasemi N, Zareii MH, Ayati M, Ertezaii B. The role of islamic life adherence, marital intimacy, and attitude toward infidelity in predicting marital commitment [in Persian]. Fam Sex Health 2020; 1(1): 17.
 48. Mirzaee S. Investigating the relationship between Islamic-Jihadi life style and stress and optimism [in Persian]. J Res Educ Sys 2018; 12(Special Issue): 1167-83.
 49. Islamic lifestyle and job satisfaction and social health of high school teachers in Zahedan [in Persian]. Biannual J Appli Counseling 2018; 7(2): 45-54.
 50. Toulabi Z, Samadi S, Motaharinezhad F. A study on the role of self-esteem and self-effectiveness for the relation between Islamic life style and social adaptation among the youth in Mashhad [in Persian]. Sociological Studies of Youth 2013; 4(9): 115-32.
 51. Gharaati M. Tafsir nour [in Persian]. Iran, Qom: Institute on the right path; 1997.
 52. Javadi Amoli A. Mafatih-Al-Hayat [in Persian]. Iran, Qom: Asraa Publication; 2010.
 53. Roshan F, Khazaei M. Mental health from the perspective of the Quran [in Persian]. Q J Quranic Studies 2012; 3(12): 79-97.
 54. Nasrollahi N, Haji Abdul Baqi M, Mostafid HR, Beheshti S. The role of Quranic literature in the improvement of couples’ relationships. Islamic Life Style Centered on Health 2020; 3(3): 107-14.
 55. Ahmed AIM, Musa MA. Examples of contradictory sexual practice that is prohibited in the Noble Qurʾān and Sunnah: Its harms and the wisdom of its prohibition. Maʿālim al-Qurʾān wa al-Sunnah 2021; 17: 145-60.
 56. Nur M, Salenda MK, Sabri MS, Sohrah S. Interpretation of marriage in the Quran verses and implementation by wedding officiant. Int J Health Sci 2022(I): 382-98.
 57. Shams Z, Njafi MJ. Nvestigating barriers to childbearing from the perspective of Quran and Hadiths (With a critical approach toward the feminist arguments) [in Persian]. Biannual J Res Interpretation of Quran 2022; 8(16): 99-126.
 58. Fooladi H, Hakimzadeh Z. The role of family reunion in maintaining social bonds and the consequences of its termination based on Nahj Al-Balaghah: A comparative approach with today's societies. J Nahjolbalagheh 2022; 21(2): 71-91.
 59. Yadollahpor MH, Seyedi-Andi J, Rezaee R, Borhani M, Bakhtiari A. Reviewing the verses of the Holy Qur'an in the context of three major dimensions of health (physical, mental and social) [in Persian]. IHJ 2015; 2(3): 48-56.
 60. Ghaffari F. Healthy nutrition from the perspective of the Holy Quran. J Adv Med Biomed Res 2014; 22(90): 97-109.
 61. Pasha H, Bakhtiari A. Evaluation of emotional relationships and sexual health of couples from the point of view of the Qur'an and narrations [in Persian]. IHJ 2019;4(1): 20-7.
 62. Ali K. Sexual ethics and Islam: feminist reflections on Qur'an, hadith, and jurisprudence. London, UK: Oneworld Publications; 2016.
 63. Barlas A. Muslim women and sexual oppression: Reading liberation from the Qurʾān. Maclester Internafional. 2001; 10(1): 117-46.
 64. Shekarbeygi N. Principles governing personal and social relationships affecting spiritual health in the Holy Quran. IJSSRR 2020; 3(3): 9-18.
 65. World Health Organization. World mental health report: Transforming mental health for all. Geneva,
  Switzerland: WHO; 2022.
 66. Serajzadeh H. The role of religious beliefs in predicting the stability of spouses' relationships [in Persian]. J Islam Life Style 2022; 6(2): 520-7.
 67. Rabbani Khorasgani MR, Beikzadeh B. The impact of lifestyle on the immune system: Focus on Islamic lifestyle: A narrative review. Int J Prev Med 2023; 14; 105.