ارتباط PAPP A پایین در سه ماهه‌ی اول بارداری با شاخص‌های بیومتری و شاخص‌های مقاومت و ضربانی شریان‌های نافی و مغزی میانی جنین و شریان‌های رحمی در سه ماهه‌ی سوم بارداری

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه زنان و زایمان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه زنان و زایمان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دستیار تخصصی، گروه زنان و زایمان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 فلوشیپ طب مادر و جنین، گروه زنان و زایمان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 استادیار، گروه زنان و زایمان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

10.48305/jims.v42.i759.0176

چکیده

مقاله پژوهشی
مقدمه: هدف از اجرای این مطالعه، تعیین پیش‌بینی کنندگی مقادیر پایین پروتئین پلاسما مرتبط با بارداری (A PAPP) در سه ماهه‌ی اول بارداری در شاخص‌های بیومتریک و همچنین شاخص‌های مقاومت و ضربانی شریان‌های نافی، مغزی میانی جنین و شریان‌های رحمی در سونوگرافی داپلر در سه ماهه‌ی سوم بارداری بود.
روش‌ها: در یک مطالعه‌ی کوهورت در طی سال‌های 1399-1401، تعداد 120 زن باردار که در سه ماهه‌ی اول بارداری 0/4 ≥ PAPP A داشتند، وارد مطالعه شدند و سپس در هفته‌ی ٢٨ تا ٣٢ بارداری، تحت سونوگرافی بیومتریک و سونوگرافی داپلر بطور همزمان قرار گرفتند. ارتباط بین مشخصات بالینی نوزادان در موقع تولد، اندکس‌های سونوگرافیک داپلر و بیومتری و 0/4 ≥ PAPP A و امکان پیش‌گویی‌کنندگی شاخص‌های فوق‌الذکر در رخداد محدودیت رشد جنین (Fetal growth retardation) FGR، بررسی گردید.
یافته‌ها: بین مقدار 4/ 0≥ PAPP A و (Small for gestational age) SGA و محدودیت رشد جنین FGR ارتباط آماری معنی‌داری مشاهده نشد ولی با اندازه‌گیری مؤلفه‌هایی همچون: اندازه‌ی دور شکم جنین، نسبت موج سیستولیک به دیاستولیک، می‌توان رخداد SGA را پیش‌بینی نمود. مؤلفه‌های: سن حاملگی، اندازه‌ی دور شکم جنین و اندازه‌ی دور سر جنین، برای رخداد FGR بطور معنی‌داری، نقش پیش‌گویی‌کننده، نشان دادند.
نتیجه‌گیری: در خانم‌های باردار با مقادیر 0/4≥ PAPP A در سه ماهه‌ی اول بارداری، می‌توان رخداد SGA را بر اساس دور شکم جنین، نسبت موج سیستولیک به دیاستولیک، پیش‌بینی نمود. مؤلفه‌هایی مانند: سن حاملگی، اندازه‌ی دور شکم جنین و اندازه‌ی دور سر جنین، بطور معنی‌داری در پیش‌بینی رخداد FGR، نقش داشتند.

تازه های تحقیق

الهه زارعان: Google Scholar, PubMed

فریناز فرهبد: Google Scholar, PubMed

مینو موحدی: Google Scholar, PubMed

سمیه خانجانی: Google Scholar, PubMed

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Low PAPP A in the First Trimester of Pregnancy with Biometric Indicators and Resistance and Pulsation Indicators of Fetal Umbilical and Middle Cerebral Arteries and Uterine Arteries in the Third Trimester of Pregnancy

نویسندگان [English]

 • Elaheh Zarean 1
 • Farinaz Farahbod 2
 • Minoo Movahedi 1
 • Somayeh Khanjani 2
 • Shadi Bakhshaei 3
 • Mehrnaz Veisian 4
 • Belgheis Mohammadi 5
1 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Background: The purpose of this research was to determine the predictability of low values of “Pregnancy Associated Plasma Protein A” (PAPP A) in the first trimester of pregnancy in biometric indicators, as well as the resistance and pulsatility Indices of the umbilical arteries, fetal middle brain, and uterine arteries in Doppler ultrasound in the third trimester of pregnancy.
Methods: In a cohort study during 2020-2022, a number of 120 pregnant women who had PAPP A ≤ 0.4 in the first trimester of pregnancy were included in the study and then underwent biometric sonography assessment at the 28th to 32nd week of pregnancy. Also, Doppler sonography was performed simultaneously. The study measured the relationship between clinical signs, Doppler sonographic indices, biometry, and PAPP A ≥ 0.4 and the potential to predict these indicators in the occurrence of fetuses with growth restriction.
Findings: No statistically significant relationship between PAPP A≤0.4 and SGA and FGR was observed. However, components such as the S/D Ratio and AC revealed a predictive role in the occurrence of SGA, and components such as pregnancy age, AC, and HC showed a significant predictive role in the occurrence of FGR.
Conclusion: In pregnant women with PAPP A values ≤0.4 in the first trimester, the occurrence of SGA can be predicted based on the following components: fetal abdominal circumference and systolic to diastolic ratio. Factors such as gestational age, fetal abdominal circumference, and fetal head circumference significantly played a role in predicting the occurrence of FGR.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Biomarkers
 • Fetal growth retardation
 • Doppler Ultrasonography
 • High-risk pregnancy
 • PAPP-A