تصمیم‌گیری و توجه در زنان مبتلا به اختلال افسردگی پس از زایمان و همتایان سالم

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه روان‌پزشکی، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری روانشناسی، واحد علوم تحقیقات آ.شرقی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران

3 استاد، گروه روان‌پزشکی، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

DOI:10.48305/jims.v42.i760.0184

چکیده

مقاله پژوهشی
مقدمه: افسردگی پس از زایمان، شایع‌ترین عارضه‌ی روان‌پزشکی فرزندآوری است و تأثیرات جدی بر سلامت روانشناختی و جسمانی مادر و کودک دارد و در صورت عدم درمان، تأثیرات ناگواری بر تکامل روانی، شناختی، اجتماعی کودک داشته و موجب اختلال در روابط مادر- شیرخوار خواهد شد، لذا هدف از مطالعه‌ی حاضر، مقایسه‌ی تصمیم‌گیری و توجه در زنان مبتلا به اختلال افسردگی پس از زایمان و همتایان سالم بود.
روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع طرح‌های کیس کنترل و علی- مقایسه‌ای، است. جامعه‌ی آماری این پژوهش، همه‌ی مادران مراجعه‌کننده به مراکز بهداشت شهر تبریز بود و از مدت زایمان آن‌ها 30-40 روز می‌گذشت. 35 نفر با روش نمونه‌گیری هدفمند، انتخاب و پس از غربالگری با پاسخ به پرسش‌نامه‌ی افسردگی پس از زایمان، تعداد 16 نفر مادران مبتلا به افسردگی پس از زایمان و 19 نفر همتایان سالم، از لحاظ سن و میزان تحصیلات همتاسازی شده و در دو گروه قرار گرفتند. ابزارهای مورد سنجش عبارت بودند از: آزمون رایانه‌ای قمار آیوا برای سنجش تصمیم‌گیری و آزمون رایانه‌ای رنگ- واژه‌ای استروپ برای سنجش توجه. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که به صورت کلی در متغیر توجه، بین دو گروه تفاوت معنی‌داری وجود ندارد اما در زیرمقیاس‌های زمان واکنش همخوان و زمان واکنش ناهمخوان، در دو گروه زنان افسرده پس از زایمان و همتایان سالم، تفاوت معنی‌داری وجود دارد (0/05 > P). همچنین یافته‌های پژوهش نشان داد که در متغیر تصمیم‌گیری هر دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشته و عملکرد ضعیفی را نشان دادند.
نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش نشان داد که احتمالاً افسردگی پس از زایمان با مشکلاتی در توجه همراه باشد و با شناخت این همبسته می‌توان در جهت پیشگیری و ارایه‌ی خدمات روانشناختی به افراد مبتلا، گام‌های مؤثرتری برداشت.

تازه های تحقیق

بهزاد شالچی: PubMed, Google Scholar 

رقیه بحری: PubMed, Google Scholar 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Decision-Making and Attention in Women with Postpartum Depression Disorder and Healthy Peers

نویسندگان [English]

 • Behzad Shalchi 1
 • Rogayeh Bahri 2
 • Fatemeh Ranjbar 3
 • Ali Reza Shafiee- Kandjani 3
1 Associate Professor, Research Center of Psychiatry and Behavioral Sciences, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
2 PhD Student of Psychology, East Azerbaijan Research Sciences Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Professor of Psychiatry, Research Center of Psychiatry And Behavioral Sciences, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Background: Postpartum depression is the most common psychiatric complication of childbirth, imposing serious impacts on the psychological and physical health of the mother and child. This study aimed to compare decision-making and attention in women with postpartum depression and their healthy counterparts.
Methods: The current research was conducted using case-control and causal-comparative research designs. The statistical population of this research was all the mothers referred to the health centers of Tabriz, and 30-40 days had passed since their delivery. Purposeful sampling was employed to select 35 individuals, who were screened by the Postpartum Depression Scale and divided into two groups consisting of mothers with postpartum depression (n = 16) and their healthy counterparts (n = 19), matched in terms of age and education level. The research tools included the Iowa gambling and the Stroop color-word computer tests to measure decision-making and attention, respectively. The data were analyzed using multivariate analysis of variance (MANOVA).
Findings: The results showed that, overall, there is no significant difference between the two groups in the attention variable. Still, there is a significant difference in some of the subscales of congruent reaction time and incongruent reaction time in the two groups of postpartum depressed women and healthy peers. There is (P < 0.05). Also, the research findings indicate that there was no significant difference in the decision-making variable of both groups, and they showed poor performance.
Conclusion: The findings of this research show that postpartum depression is likely to be associated with problems in attention, and by knowing this correlation, more effective steps can be taken to prevent and provide psychological services to affected people.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Attention
 • Decision-making
 • Postnatal depression
 • Women
 1. Faleschini S, Rifas-Shiman SL, Tiemeier H, Oken E, Hivert MF. Associations of prenatal and postnatal maternal depressive symptoms with offspring cognition and behavior in mid-childhood: a prospective cohort study. Int J Environ Res Public Health 2019; 16(6): 1007.
 2. Shitu S, Geda B, Dheresa M. Postpartum depression and associated factors among mothers who gave birth in the last twelve months in Ankesha district, Awi zone, North West Ethiopia. BMC Pregnancy Childbirth 2019; 19(1): 435.
 3. Barlow DH, Durand DM. Psychopathology [in Persian]. Trans by: Firoozbakht M. Tehran, Iran: Rasa Publications; 2015.
 4. Tikmani SS. Soomro T. Tikmani P. Prevalence and determinants of postpartum depression in a tertiary care hospital. Austin J. of Obstetrics and Gynecology 2016; 3(2): 1-5.
 5. Lee E, Bae S, Park M. Relationship between postpartum depression and breastfeeding adaptation among lactating mothers. Int J Bio-Sci Bio-Technol 2016; 8(3): 183-92.
 6. Dennis CL, Merry L, Stewart D, Gagnon AJ. Prevalence, continuation, and identification of postpartum depressive symptomatology among refugee, asylum-seeking, non-refugee immigrant, and Canadian-born women: results from a prospective cohort study. Archives of women's mental health 2016; 19(6): 959-67.
 7. Tokumitsu K, Sugawara N, Maruo K, Suzuki T, Shimoda K, Yasui-Furukori N. Prevalence of perinatal depression among Japanese women: a meta-analysis. Ann Gen Psychiatry 2020; 19: 41.
 8. Ghanei Gheshlagh R, Mahmoodi H, Baghi V. A comparison of postpartum depression between fathers and mothers in Saqqez [in Persian]. Iran J Psychiatry Nurs 2015; 3(2): 72-9.
 9. Haddad ADM, Harmer CJ, Williams JMG. Executive dysfunction and autobiographical memory retrieval in recovered depressed women. J Behav Ther Exp Psychiatry 2014; 45(2): 260-6.
 10. Huizinga M, Baeyens D, Burack JA. Editorial: Executive function and education. Front Psychol. 2018; 9: 1357.
 11. Loftis CW. An ecological validity study of executive function measures in children with and without attention deficit hyperactivity disorder [Thesis]. Florida: University of Florida; 2004.
 12. Doty L. Executive function and memory/cognition changes. Gainesville, Florida: Florida Department of Elder Affairs Alzheimer’s Disease Initiative; 2012.
 13. Sternberg R. Cognitive psychology [in Persian]. Trans by: Kharazi SK, Elahe Hejazi E. Tehran, Iran; Samt Publications; 1949.
 14. Halim N, Beard J, Mesic A, Patel A, Henderson D, Hibberd P. Intimate partner violence during pregnancy and perinatal mental disorders in low and lower middle income countries: A systematic review of literature, 1990–2017. Clinic Psychol Rev 2018; 66: 117-35.
 15. Araújo I S, Aquino K S, Fagundes L, Santos V. Postpartum depression: epidemiological clinical profile of patients attended in a reference Public Maternity in Salvador-BA. Rev Bras Ginecol Obstet 2019; 41: 155-63.
 16. Cox JL, Holden JM, Sagovsky R. Detection of postnatal depression: development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. Br J Psychiatry 1987, 150, 782-6.
 17. Bahri, R., Shalchi, B., Bafandeh, Garamaleki, H. The comparison of problem solving and working memory of executive functions in postpartum depression women and healthy women [in Persian]. Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry 2019; 6(4): 1-12.
 18. Walcker NS, Kramer JH, Wisniewski A, Delis DC, Kaplan E. Age effects on executive ability. Neuropsychology 2000; 14(3): 409-14.
 19. Khodadadi M, Mashhadi A, Amani H. Simple Strop software [in Persian]. Tehran, Iran: Sina Behavioral-Cognitive Research Institute, Tehran, Islamic Republic of Iran 2013.
 20. Khodadadi M, Saed Omid H, Amani H. Iowa gambling homework software [in Persian]. Tehran, Iran: Sina Cognitive Behavioral Sciences Research Institute, Tehran, Islamic Republic of Iran; 2013.
 21. Pearson RM, Cooper, RM, Penton-Voak IS, Lightman SL, Evans J. Depressive symptoms in early pregnancy disrupt attentional processing of infant emotion. Psychological medicine 2010; 40(4): 621-31.
 22. Maupin AN, Hayes NJ, Mayes LC, Rutherford, HJ. The application of electroencephalography to investigate the neural bases of parenting: A review. Parent Sci Pract 2015; 15(1): 9-23.
 23. Grasso DJ, Mose JS, Dozier M, Simons R. ERP correlates of attention allocation in mothers processing faces of their children. Biol Psychol 2009; 81(2): 95-102.
 24. Bick J, Dozier M, Bernard K, Grasso D, Simons R. Foster mother-infant bonding: associations between foster mothers' oxytocin production, electrophysiological brain activity, feelings of commitment, and caregiving quality. Child Dev 2013; 84(3): 826-40.
 25. Rutherford HJV, Graber KM, Mayes LC. Depression symptomatology and the neural correlates of infant face and cry perception during pregnancy. Soc Neurosci 2016; 11(4): 467-74.
 26. Messinis L, Vlahou CH, Tsapanos V, Tsapanos A, Spilioti D, Papathanasopoulos P. Neuropsychological functioning in postpartum depressed versus nondepressed females and nonpostpartum controls. J Clin Exp Neuropsychol 2010; 32(6): 661-6.
 27. Rutherford HJV, Joormann J. The role of attentional bias in prenatal and postpartum depression. Women’s Health Research 2017; 1(1): 1-9.
 28. Thompson-Booth C, Viding E, Mayes LC, Rutherford HJ, Hodsoll S, McCrory EJ. Here's looking at you, kid: attention to infant emotional faces in mothers and non-mothers. Dev Sci 2014; 17(1): 35-46.
 29. Buckwalter JG, Stanczyk FZ, McCleary CA, Bluestein BW, Buckwalter DK, Rankin KP, et al. Pregnancy, the postpartum, and steroid hormones: effects on cognition and mood. Psychoneuroendocrinology 2000; 24(1): 69-84.
 30. Parsons TD, Thompson E, Buckwalter DK, Bluestein BW, Stanczyk FZ, Buckwalter JG. Pregnancy history and cognition during and after pregnancy. Int J Neurosci 2004; 114(9): 1099-110.
 31. Ekhtiar H, Behzadi A, Jannati A, Mokri A. Frequency of losing or the sum lost: which one makes Us more negative? [in Persian]. Advances in Cognitive Sciences 2004; 6(3-4): 17-27.
 32. Zermatten A, van der Linden M, Acremont M. Impulsivity and decision making. J Nerv Ment Dis 2005; 193(10): 647-50.
 33. Starcke K, Brand Decision making under stress: A selective review. Neuroscience & Biobehavioral Reviews 2012; 36(4): 1228-48.
 34. Lerner JS, Keltner D. Fear, anger, and risk. J Pers Soc Psychol 2011; 81(1): 146-59.
 35. Mehta PH, Welker KM, Zilioli S, Carré, JM. Testosterone and cortisol jointly modulate risktaking. Psychoneuroendocrinology 2015; 56: 88-99.