نویسنده = مهرداد حسین پور .
بررسی نتایج پیوند کلیه از دهنده زنده خویشاوند ، غیر خویشاوند

دوره 24، شماره 82، آبان 1385، صفحه 26-30

سید عباس طباطبایی .؛ سید مظفر هاشمی .؛ محمود کبیری .؛ محمد یزدانی .؛ شهرام طاهری .؛ مهرداد حسین پور .؛ وحید گهریان .