بررسی نتایج پیوند کلیه از دهنده زنده خویشاوند ، غیر خویشاوند

نویسندگان

1 دانشیار گروه جراحی عمومی،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

2 استادیار گروه جراحی عمومی،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

3 دانشیار گروه ارولوژی،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

4 استادیار گروه ارولوژی،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

5 استادیار گروهداخلی،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

6 فلوشیپ جراحی اطفال،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

7 دستیار گروه جراحی عمومی،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

چکیده

هدف. هر چند هنوز پیوند کلیه از جسد رایج می باشد ، لیکن استفاده از دهندگان زنده به عنوان منبع مهمی برای کلیه پیوندی محسوب می شوند افراد گیرنده کلیه از افراد زنده از نظربقای گرافت وضعیت بهتری دارند. در این مطالعه ، ما نتایج پیوند کلیه از دهنده زنده خویشاوند ، غیر خویشاوند و جسد در شهر اصفهان را مورد بررسی قرار دادیم.
روش‌ها. جهت انجام این مطالعه ، کلیه بیمارانی که از سال 1381 به بعد در مراکز آموزشی – درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تحت عمل پیوند قرار گرفته بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. عوارض مورد بررسی شامل پرفشاری خون، عفونت ادراری، تب، موارد رد پیوند، نشت مایع، نارسایی حاد کلیوی، ترومبوز عروق کلیوی و وجود انسدادی ادراری بود. نوع دهنده پیوند(زنده خویشاوند، غیرخویشاوند و جسد) نیز مشخص گردید و عوارض در سه گروه مقایسه شد. جهت بررسی آماری، از آزمون کای دو و یا آزمون دقیق فیشر استفاده شد.
نتایج. در مجموع 100 بیمار پیوند شده بودند (22 نفر از جسد، 10 نفر از فرد زنده خویشاوند و 68 بیمار از فرد زنده غیرخویشاوند). از نظر میزان عوارض پس از عمل، میزان رد پیوند در موارد غیرخویشاوند از دو گروه دیگر بیشتر بود (7/49% ، 02/0P=). میزان نارسایی کلیوی در موارد پیوند از جسد از سایر موارد بیشتر بود (68% ، 02/0P=). از نظر عفونت ادراری در موارد پیوند از فرد غیرخویشاوند بیشتر بود (26%، 04/0P=). از نظر کل عوارض، در موارد پیوند از جسد بیشتر از سایر موارد بود (81%، 04/0 P=).
نتیجه‌گیری. با توجه به رد بالای پیوند در موارد پیوند غیرخویشاوند و عوارض ناشی از پیوند از جسد، به نظر می‌رسد که بهترین نوع پیوند از افراد خویشاوند باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
  • . . 4
  • . . 5
  • . . 6
  • . . 7
1
2
3
4
5
6
7