دوره و شماره: دوره 24، شماره 82، آبان 1385 
ارزیابی اینترلوکین شش در تشخیص زود هنگام سپسیس

صفحه 1-7

مینو ادیب .؛ فخری نوایی .؛ زهرا بخشیانی .؛ فرشته صاحب فصول .؛ اکبر توکلی .؛ وجیهه استادی .


بررسی نتایج پیوند کلیه از دهنده زنده خویشاوند ، غیر خویشاوند

صفحه 26-30

سید عباس طباطبایی .؛ سید مظفر هاشمی .؛ محمود کبیری .؛ محمد یزدانی .؛ شهرام طاهری .؛ مهرداد حسین پور .؛ وحید گهریان .


بررسی میزان بهبود Carhart Notch پس از جراحی استخوان رکابی

صفحه 49-52

منوچهر امیری دوان .؛ مهدی سنبلستان .؛ حمید رضا حسنانی, .؛ حمید رضا ابطحی .


بررسی تبادل گاز و تستهای عملکرد ریه در زنان مبتلا به لوپوس اریتماتوز منتشر

صفحه 53-56

بابک امرا .؛ بیژن ایرج .؛ زهرا سید بنکدار .؛ حمید صانعی .؛ محمد گلشن .


اثر اسیدآسکوربیک بر سطح سرمی لیپیدها در خرگوشهای نر تغذیه شده

صفحه 57-60

غلامرضا دشتی, .؛ زین العابدین بهدادی پور .؛ محمد مردانی .؛ علی فرزان .؛ پرویز واحدی .


بررسی فراوانی عفونتهای قارچی گوش خارجی

صفحه 72-75

محمود بلوچی .؛ نظام الدین برجیس .؛ احمد رضا اخوت .