بررسی کارکردهای اجرایی درمبتلایان به سندرم توره با و بدون

نویسندگان

1 استادیار گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

2 استادیار گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران.

چکیده

دف. کارکردهای اجرایی به معنای توانایی نگهداری وضعیت مناسب حل مسئله برای رسیدن به هدف است. مطالعات کارکردهای اجرایی در سندرم توره متفاوت بوده و نشان داده شده که بیشتر در عملکرد بینایی-فضایی (visual-spatial)، حافظه کاری (working memory) و زمان واکنش اشکال دارند. در کودکان با اختلال کمبود توجه- بیش فعالی نیز در تغییر وضعیت (set shifting) و مهار حرکتی (Inhibition) و برنامه ریزی (planning) اشکال دارند. این مطالعه با هدف تعیین کارکردهای اجرائی در مبتلایان به سندرم توره با و بدون بیش فعالی همراه کمبود توجه طراحی گردید.
روش‌ها.‌ چهل‌ویک مورد 17-7 ساله مراجعه کننده به درمانگاه روانپزشکی اطفال بیمارستان روز به تهران که براساس معیارهای تشخیصی بیماریهای روانی آمریکا و مصاحبه K-SADS مبتلا به اختلال توره به تنهایی و یا همراه با اختلال کمبود توجه- بیش فعالی بودند، همراه با گروه کنترل انتخاب شدند. پرسش نامه شدت تیک (GTSS) yale و کانرز والدین و آزمون برج لندن (Tower of London) در مورد آنها انجام گرفت و تحلیل با آزمون تی و کای دو انجام شد.
نتایج. در قسمتهای حرکت (Move)، برنامه ریزی (planning)، توالی (subsequent) گروه توره در مقایسه با گروه شاهد اختلاف معناداری را نشان ندادند (05/0 > p ) اما در گروه توره همراه با اختلال کمبود توجه- بیش فعالی اختلاف معناداری وجود داشت‌ (045/0=P، 02/0=P، 03/0=P).
نتیجه‌گیری. ‌کودکان مبتلا به توره با اختلال کمبود توجه- بیش فعالی در مقایسه با گروه شاهد، اختلال در حوزه های توجه- برنامه ریزی-حل مسئله (problem solving) – تکانشگری و حافظه کاری نشان دادند که این اختلالات در گروه کودکان توره به تنهایی کمتر از کودکان توره همراه با کمبود توجه-بیش فعالی بود و بنابراین به نظر می‌رسد که اختلالات همراه روی عملکرد اجرایی مؤثر بوده و باعث تشدید این اختلال می‌شوند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative of Executive Function in tourett's syndrome In children with and without ADHD

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
1
2
چکیده [English]

Introduction
Evaluation of Executive Function in children and adolescent's with Tourett's syndrome with and
without Attention deficit Hyperactive Disorder.
Method
A descriptive- analytic (case-control) study. They study was per Formed in children and
adolescents psychiatric clinic of Rozbeh hospital during 1381-1383
By means of clinical psychiatric evalution k-sads and DSM-IV criteria 26-child and adolescent
(7-17 year) who were diagnosed as having ADHD with tourett and tourett were entrolled in
study. Also 15 healthy Matched subjects were entrolled as a control group. In each group Tower
of London- Yale-conners was used.
Results and Discussion
In comparsion of 3 group, children and adolesent's with Tourett's & ADHD in attention,
planning, working memory Impulsivity (Executive Function) had impaired.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Executive Function. Tourett's syndrome
  • ADHD.