بررسی‌ تغییرات کورتیزول‌ و تری‌گلیسرید خون در ورزشکاران‌ دوهای‌ استقامتی‌ و مقایسة‌ آن‌ با گروه‌ شاهد

نویسندگان

1 استادیار گروه زیست شناسی، دانشگاه اصفهان و مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری

2 کارشناس تغذیه مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری

چکیده

هدف. سطح کورتیزول در طی ورزش‌های مختلف در اوقات مختلف شبانه‌روز متغیر می‌باشد. از آنجائی‌ که‌ در مورد سطح‌ کورتیزول‌ در ورزشهای‌ استقامتی‌ توجه‌ کمتری‌ صورت‌ گرفته،‌ مطالعه‌ حاضر با هدف‌ تعیین‌ سطح‌ کورتیزول‌ در اوقات‌ مختلف‌ شبانه‌روز در ورزشکاران‌ دوهای‌ استقامتی‌ و بررسی اثرات این ورزش بر سطح تری‌آسیل‌گلیسرول طراحی‌ و اجرا گردید.
روش‌ها. در یک‌ مطالعه‌ مقطعی‌، 25 مرد ورزشکار دوهای‌ استقامتی‌ 25-18 ساله‌ که‌ بیش‌ از 5 سال‌ در این‌ رشته‌ ورزشی‌ فعالیت‌ نموده‌ بودند و هر روز در دو نوبت صبح و عصر 45 دقیقه می‌دویدند به‌ همراه‌ 25 مرد سالم‌ غیر ورزشکار در همان‌ گروه‌ سنی‌ انتخاب‌ شدند.از افراد مورد آزمایش 20 دقیقه‌ پس‌ از انجام‌ ورزش‌ و نیز از افراد شاهد در دو نوبت‌ صبح‌ (بین‌ ساعتهای‌ 7 تا 8 صبح‌) بطور ناشتا و عصر (بین ساعات 20-19) خونگیری‌ به‌ عمل‌ آورده‌ مقادیر کورتیزول‌ با روش‌ ELISA و تری‌آسیل‌گلیسرول با کیت آزمایشگاهی زیست شیمی اندازه‌گیری‌ شد. مقادیر در دو گروه و نیز در صبح و عصر با آزمون t-student مقایسه گردید.
نتایج. میانگین‌ غلظت‌ پلاسمایی‌ کورتیزول‌ در ورزشکاران‌ صبح و عصر به ترتیب μg/dl 1/1 ± 25 ‌و μg/dl 5/1 ± 12 (0001/0=P) و در گروه شاهد μg/dl 5/2 ± 11 و μg/dl 4/1 ±3 (0006/0=P) بود. میانگین‌ غلظت‌ تری‌آسیل‌گلیسرول‌ در صبح و عصر در گروه ورزشکاران‌ به ترتیب mg/dl 6 ±80 و mg/dl 12 ±162 و در گروه شاهد mg/dl 25 ± 150 و mg/dl 34 ± 200 بود‌. اختلاف‌ نتایج‌ از لحاظ‌ آماری‌ معنی‌دار است‌ (000/0=P 0 و 03/0=P).
نتیجه‌گیری. از انجائی که میزان کورتیزول نزدورزشکاران در صبح حدود 2 برابر و در عصر تقریباً 4 برابر گروه شاهد است و این افزایش کورتیزول منجربه کاهش محسوس تری‌آسیل‌گلیسرولها در آنها شده است و نیز از آنجائی که مقادیر این هورمون در صبح تقریباً 2 برابر عصر نزد ورزشکاران می‌باشد، به منظورگرفتن حداکثر نتیجه از ورزش از نظر سوخت چربی و ترقی رکوردهای ورزشی، انجام ورزشهای ائروبیک مثل دو استقامت در صبح توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
1
2