آیا پروپوفل استفاده شده به روش استریل در محیط اتاق عمل با گذشت زمان آلودگی باکتریال پیدا خواهد کرد؟

نویسندگان

1 دانشیار گروه بیهوشی و مراقبتهای ویژه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

2 استاد گروه بیهوشی و مراقبتهای ویژه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

3 پزشک عمومی

چکیده

پروپوفل بعنوان یک داروی هوشبر وریدی در ترکیب خود حاوی لیپید است که می‌تواند آلودگی میکروبی را بهمراه داشته باشد. گزارشات متعدد حاکی از عفونت‌های سیستمیک و حتی مرگ بدنبال مصرف این دارو ارائه شده است. نتایج این مطالعات از نظر چگونگی عفونت‌زائی پروپوفل متفاوت است. پژوهش حاضر با هدف تعیین آلودگی باکتریال در ویال و سرنگ حاوی پروپوفل براساس مدت و محل نگهداری طراحی و اجرا گردید.
روش‌ها. در این مطالعه تجربی تعداد 2 ویال 50 میلی‌لیتری پروپوفل انتخاب و تحت شرایط استریل از هر ویال میزان 20 میلی‌لیتر دارو به داخل یک سرنگ 20 میلی‌لیتری استریل کشیده شد. سپس یک سرنگ بهمراه ویال سوراخ شده مربوطه در یخچال و سرنگ و ویال مربوطه دیگر در محیط اتاق عمل نگهداری شد. از هریک از 4 نمونه پروپوفل مذکور طی مدت یک هفته نمونه‌برداری و کشت هوازی و بمدت 2 روز کشت بی‌هوازی انجام شد.
نتایج. پس از گذشت 24 ساعت از انجام هر کشت، محیط‌های کشت مربوطه مورد بررسی قرار گرفتند که همگی منفی بود. در موارد مشکوک پس از تهیه لام و رنگ‌آمیزی گرم هیچگونه باکتری دیده نشد. جهت اطمینان بیشتر کلیه محیط‌های کشت در زمان 48 ساعت پس از انجام مجدداً مورد بررسی قرار گرفتند که هیچگونه شواهدی از رشد میکروب و تشکیل کلنی از نظر هوازی و بی‌هوازی در آن یافت نشد.
نتیجه‌گیری. علی‌رغم منفی بودن نتایج حاصل از این مطالعه و با توجه به خطر آلودگی داروی پروپوفل با دیگر میکروارگانیسم‌های غیرباکتریال مانند ویروس‌ها و قارچ‌ها و همچنین آلودگی غیرمیکروبی با موادی مثل رادیکال‌های آزاد و با توجه به احتمال ایجاد عفونت در بیماران علیرغم استفاده استریل از دارو بعلت ایجاد محیط مناسب جهت رشد میکروارگانیسم‌ها توسط این دارو در داخل بدن و با در نظر داشتن پیامدهای قانونی به دنبال عدم رعایت دستورالعمل‌های توصیه شده، اجرای پروتکل‌های صادره از سازمان‌های مربوطه بین‌المللی امری ضروری به نظر می‌رسد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
1
2
3