فعالیت ضدقارچی اسانس کندر (Boswellia serrata) بر علیه ایزوله‌های بالینی مقاوم و حساس کاندیدا آلبیکنس به فلوکونازول

نویسندگان

.

چکیده

هدف. کاندیدا آلبیکنس قارچ فرصت طلبی است که در صورت ضعف سیستم ایمنی می تواند در انسان ایجاد بیماری بنماید. کند گیاهی است که خاصیت ضدباکتریایی و ضد التهابی آن توسط محققین به اثبات رسیده است. هدف از این تحقیق اثر دادن اسانس گیاه کندر بر 25 ایزوله کاندیدا آلبیکنس حساس به فلوکونازول و 25 ایزوله کاندیدا آلبیکنس مقاوم به فلوکونازول و درنهایت مقایسه این دو گروه می باشد .
روش‌ها. در این تحقیق از روش میکرودایلوشن براث استفاده شد. برای این منظور با استفاده از دستگاه Clevenger و با استفاده از روش تقطیر با بخار آب اسانس کندر استخراج شد و سپس این اسانس بر سلول های کاندیدا آلبیکنس در گوده های میکروپلیت اثر داده شد و نتایج بررسی گردید.
نتایج. تعداد نمونه ها در این تحقیق 50 ایزوله قارچ کاندیدا آلبیکنس بود که 25 ایزوله حساس به فلوکونازول و 25 ایزوله مقاوم به فلوکونازول بودند. در گروه ایزوله های حساس به فلوکونازول سه ایزوله تا رقت 32/1 اسانس، هفت ایزوله تا رقت 64/1 اسانس، هفت ایزوله تا رقت 128/1 و هشت ایزوله تا رقت 256/1 اسانس رشد نکردند. در گروه ایزوله های مقاوم به فلوکونازول یک ایزوله تا رقت 32/1، شش ایزوله تا رقت 64/1، هشت ایزوله تا رقت 128/1 و ده ایزوله تا رقت 256/1 اسانس رشد نکردند.
نتیجه‌گیری. با توجه به این که اسانس کندر بر روی همه ایزوله های بکاررفته در این تحقیق اثر مهاری داشته می‌توان آن را اسانسی موثر بر روی قارچ کاندیدا آلبیکنس در شرایط آزمایشگاهی معرفی و بررسی‌های بالینی اثرات ضد قارچی آنرا توصیه نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antifungal activity of Boswellia serrata's essential oil against fluconazole resistant and susceptible isolates of Candida albicans .

نویسندگان [English]

  • Rasoul Mohammadi .
  • Dr. Mohammad hosein Yadegari .
  • Dr. Fariborz Moattar .
  • Dr. Masoumeh Shams .
چکیده [English]

Candidiasis as an opportunistic infection is created by some species of Candida here the role of
Candida albicans is more noticeable than other species. Candida can make an extended variety
disease symptoms appear in human body. According to the increasing consumption of
immunosupress drugs including Corticostroides and some diseases like diabetes, this disease has
drown attention more than before. Considering the side effects of antifungal chemical drugs and
the high price of them.
We used the essential oil of Boswellia serrata against the isolates of Candida that are sensitive
and resistant to fluconazole, the number of samples that was used in this research was fifty.
Twenty five of them were sensitive to the fluconazole and the twenty five ones were resistant to
the fluconazole. So, in order to this experiment different (densities) were prepared in microplate.
Then one thousand of Candida albicans were added to each well and after twenty four hours of
incubation the number of Candida in each well was counted.
In group of sensitive isolates, three isolates didn’t grow up to the dilution of 1/32nd of essential
oil, seven isolates up to the dilution of 1/64 th , seven isolates up to the dilution of 1/128 th , eight
isolates up to the dilution of 1/256 th .
And in group of resistant isolates one isolate didn’t grow up to the dilution 1/32nd of essential oil,
six isolates up to the dilution of 1/64th , eight isolates up to the dilution of 1/128th and ten isolates
up to the dilution of 1/256th .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Candida albicans
  • Fluconazole
  • Antifungal activity
  • Boswellia serrata