ارزیابی اینترلوکین شش در تشخیص زود هنگام سپسیس

نویسندگان

1 استاد گروه ایمنی شناسی ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

2 دانشیار گروه کودکان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

3 کارشناس ارشد گروه ایمنی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

4 مربی گروه ایمنی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

5 دانشیار گروه باکتری و ویروس شناسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

چکیده

هدف. تشخیص زودرس سپسیس نوزادی جهت درمان موفقیت‌آمیز آن ضروری می‌باشد. کشت خون، استاندارد طلایی بدین منظوراست. اما نتایج کشت خون تا 48- 72 ساعت بعد از نمونه‌گیری قابل دسترسی نیست. بنابراین اندازه‌گیری مارکری مانند اینترلوکین شش که نقش اساسی در القای تولید CRP در کبد دارد در صورتی که سریعتر از CRP قابل تشخیص باشد می‌تواند در تشخیص زود هنگام سپسیس نوزادی کمک مؤثری نماید. روش‌ها. در این مطالعه توصیفی مقطعی، از 50 نوزاد مشکوک به عفونت بستری در بیمارستان و 10 نوزاد سالم خونگیری شد. براساس نتایج کشت خون و تست‌های آزمایشگاهی بیماران در دو گروه مختلف قرار گرفتند. گروه اول: 19 نوزاد با کشت خون مثبت وواجد علائم سپسیس، گروه دوم: 31 نوزاد با کشت خون منفی اما واجد 2الی 3 علامت سپسیس، گروه سوم: 10 نوزاد سالم و فاقد علائم سپسیس. برروی تمام نمونه‌ها آزمایش CRP با متد نفلومتری و بررسی IL-6 با روشELISA صورت گرفت. نتایج. میانگین مقدار CRP، 18/22میلی‌گرم در لیتر در گروه اول محاسبه گردید، که سطح آن نسبت به دو گروه دیگر قابل توجه بود(005/0P=). حساسیت 57 درصد و ویژگی 100 درصد برای CRP در تشخیص سپسیس نوزادی بدست آمد. میانگین مقدار IL-6 در گروه اول 49/117 پیکوگرم در میلی‌لیتر محاسبه شد، که سطح آن نسبت به دو گروه دیگر قابل توجه بود (001/0P=). حساسیت و ویژگی IL-6 جهت تشخیص سپسیس نوزادی به ترتیب %78 و%95 بدست آمد. نتیجه‌گیری. اندازه‌گیری IL-6 در مقایسه با CRP جهت تشخیص سپسیس نوزادی به ویژه پیش از بروز کامل علائم سپسیس و طی 24 ساعت اول بروز عفونت مفیدتر می‌باشد. به طور کلی می‌توان چنین بیان کرد که اندازه‌گیری IL-6 در کنار تست‌هائی مانند CRP می‌تواند تست ایده‌آلی جهت تشخیص سپسیس نوزادی باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
  • . . 4
  • . . 5
  • . . 3