اثر اسیدآسکوربیک بر سطح سرمی لیپیدها در خرگوشهای نر تغذیه شده

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تشریحی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

2 عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

3 کارشناس ارشد علوم تشریحی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

چکیده

هدف. اکسیداسیون لیپوپروتئینها مهمترین عامل ایجاد آترواسکلروز می‌باشد و ویتامین C آنتی اکسیدانی است که موجب کاهش اکسیداسیون LDL ها و کاهش سطح سرمی چربیها می‌شود. این مطالعه با هدف بررسی اثر اسیدآسکوربیک بر سطح سرمی لیپیدها در خرگوشهای نر تغذیه شده با کلسترول بالا صورت گرفت.
روش‌‌ها. این تحقیق یک مطالعه تجربی می‌باشد که در سال 1384 در گروه علوم تشریحی دانشکده پزشکی اصفهان انجام گردید.
20 عدد خرگوش نر سفید (با متوسط وزن 950 گرم) تهیه، پس از توزین، قبل از شروع تغذیه نمونه خونی جهت اندازه‌گیری سطح سرمی کلسترول، تری گلیسرید VLDL , HDL , LDL گرفته و آنها را به دو گروه مساوی تقسیم شدند سپس به مدت 40 روز تحت رژیم غذایی خاص قرار داده شدند. به گروه شاهد (10= n)، کلسترول + آب آشامیدنی معمولی و گروه مورد (10= n)، کلسترول + آب آشامیدنی معمولی + اسید آسکوربیک خورانده شد. بعد از40روز ازحیوانات آزمایشگاهی، نمونه خونی مجدد اخذ شد و مقادیر این پارامترها، اندازه‌گیری شد.
نتایج. پس از40روز میزان سطح سرمی کلسترول، تری گلسیرید، VLDL , HDL , LDL در گروههای بعد از آزمایش نسبت به قبل از آزمایش اختلاف معنی‌داری نشان داد (001/0P=). همچنین بعد از تجویز رژیم غذایی در مقایسه بین گروه شاهد نسبت به گروه‌های مورد اختلاف معنی‌دار نشان داده شد (001/0P=).
نتیجه‌گیری. با توجه به یافته‌ها نقش ویتامین C به عنوان آنتی‌اکسیدان در کاهش مقادیر کمی لیپوپروتئینهای سرم مشخص می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 1
  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
1
2
3