دوره و شماره: دوره 24، شماره 83، مهر و آبان 1386 
عفونت کلامیدیا پنومونیه و سکته مغزی ایسکمیک ترومبوتیک

صفحه 14-8

فرشته اشتری؛ وحید شایگان نژاد؛ عالیا صابری؛ فاطمه کارخیران؛ الهام خسروی


باکتری های شایع، محل عفونت و درمان مناسب در بیماران معتاد تزریقی بستری

صفحه 43-38

فرزین خوروش؛ محمد فصبحی دستجردی؛ کامیار مصطفوی زاده؛ امیر الهی فر


یافته‌های آسیب‌شناسی در پولیپوز سینونازال و ارتباط آن با عوامل مستعدکننده

صفحه 48-44

محمد بلوچی؛ نظام الدین برجیس؛ احمد رضا اخوت؛ حامد عباسی؛ سعید طالبی


بررسی سرواپیدمیولوژی تب خونریزی دهندة کریمه کنگو در قصابان و سلاخان استان اصفهان

صفحه 62-57

ایرج کریمی؛ مجتبی رستمی جلیلیان؛ صادق چینی کار؛ بهروز عطائی؛ نازیلا کسائیان؛ نوید جلالی؛ ناصر خسروی


شیوع درد مزمن در محل عمل بعد از آپاندکتومی باز

صفحه 71-63

رضا نیک اندیش؛ محمد علی سهم الدینی؛ سعید خادمی؛ فاطمه گنجی؛ سارا سلیمان زاده؛ نجمه حبیبی


ارزیابی اثرات تجویز سیستمیک دوپامین بر اضطراب در موش‌های صحرایی نر

صفحه 79-72

حجت الله علایی؛ روح الله مولودی؛ محمد رضا شریفی؛ محمود حسینی؛ عبدالله احمدی


مقایسه روش‌های تهاجمی اصلاح عیوب انکساری چشم

صفحه 84-80

سعید شانه ساز زاده؛ علی صالحی؛ علیرضا مهری