بررسی توزیع فراوانی بیان آنتی ژن CD44 در سطح سلولهای تومورال در کارسینوم مجرایی مهاجم پستان

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

چکیده

مقدمه
مولکول CD44 گلیکوپروتئین سطحی سلول است که انتظار می‌رود بیان آن بر سطح سلول ‌های نئوپلاستیک در کارسینوم مجرائی مهاجم پستان با افزایش توان تهاجمی این تومور همراه باشد. این مطالعه با هدف بررسی فراوانی نسبی بیان این آنتی‌ژن بر سطح سلول‌های نئوپلاستیک فوق بر اساس وضعیت متاستاز لنفاوی زیر بغل انجام شده است.

روش ها
تعداد 80 مورد کارسینوم مجرایی مهاجم پستان که در سال‌های 84- 80 تحت عمل جراحی ماستکتومی قرار گرفته بودند و وضعیت گره های لنفاوی زیر بغل در آن ها معلوم بود، مورد مطالعه قرار گرفتند. از بلوک ‌‌های پارافینه حاوی بافت تومورال این بیماران برش‌ هایی تهیه و با آنتی‌بادی CD44 رنگ‌آمیزی ایمونو هیستوشیمی شدند. توزیع فراوانی بیان آنتی‌ژن در دو گروه با و بدون متاستاز لنفاوی با آزمون مجذور کای و میانگین تعداد گره لنفاوی درگیر در دو گروه با و بدون بیان آنتی‌ژن با آزمون t-student در سطح معنی‌دار آماری 01/0p< مورد تحلیل آماری قرار گرفت.

یافته ها
در این مطالعه، فراوانی نسبی بیان آنتی‌ژن CD44 بر سطح سلول‌های تومورال در دو گروه با و بدون متاستاز لنفاوی زیر بغل از نظر آماری معنی دار نبود. تفاوت میانگین تعداد گره لنفاوی درگیر در دو گروه با و بدون بیان آنتی‌ژن CD44 بر سطح سلول ‌های تومورال از نظر آماری معنی دار نبود.

نتیجه گیری
یافته های مطالعة حاضر مبنی بر عدم وجود ارتباط معنی‌دار بین وجود متاستاز لنفاوی و بیان آنتی‌ژن CD44 بر سطح سلول‌های نئوپلاستیک که با یافته های برخی پژوهش های قبلی همخوانی دارد، بیانگر این موضوع است که نمی‌توان از این آنتی‌ژن در پیش‌بینی احتمال متاستاز لنفاوی زیر بغل در کارسینوم مجرائی مهاجم پستان استفاده کرد.

کلید واژه ها
کارسینوم مجرایی مهاجم پستان، CD44، ایمنوهیستوشیمی، متاستاز گره‌های لنفاوی زیر بغل

عنوان مقاله [English]

Comparison between CD44 Expressions on the Surface of Tumoral Cells in Breast Invasive Ductal Carcinoma

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Mohammadi Zadeh
  • Maryam Taravat
چکیده [English]

Background:
CD44 is a cell surface glycoprotein which its expression on the surface of neoplastic cells in breast invasive ductal carcinoma seems to be associated with increased aggressive potential of tumor. The aim of this study was to determine the prevalence of this antigen on neoplastic cells in this type of cancer according to the metastasis to axillary lymph nodes.

Methods:
This study was performed on 80 cases of breast invasive ductal carcinoma treated by mastectomy with documented status of axilliary lymph nodes metastasis. Slides prepared from formalin-fixed and paraffin-embedded tumoral tissue were stained for CD44 immunohistochemically, and the frequency of CD44 immunoreactivity in two groups (with and without axilliary lymph node metastasis) was assessed by chi-square test. Mean number of metastatic lymph nodes in two groups (with and without CD44) was assessed by t-student test. The significance level was set at p<0.001.

Findings:
No statistically significant difference was found neither between the frequency of CD44 immunoreactivity in two groups (with and without axilliary lymph node metastasis), nor between the number of metastatic lymph nodes in two groups (with and without the CD44 immunoreactivity).

Conclusion:
Our findings are compatible with results of some previous studies in this field which have not shown any significant relationship between CD44 expression and axillary lymph node metastasis. According to obtained results, CD44 is not an appropriate marker for predicting axillary lymph node metastasis in breast cancer.

Key words:
Breast invasive ductal carcinoma, CD44, immunohistochemistry, axillary node metastasis