بررسی سرواپیدمیولوژی تب خونریزی دهندة کریمه کنگو در قصابان و سلاخان استان اصفهان

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

چکیده

مقدمه
تب خونریزی دهندة کریمه کنگو (CCHF) یک بیماری ویروسی مشترک بین انسان و دام می‌باشد که از سال‌ها قبل از نواحی مختلف ایران گزارش شده ولی در طی سالیان اخیربه صورت همه گیری‌های محدود در نقاط مختلف کشور از جمله اصفهان هم اتفاق افتاده است. هدف از این مطالعه، تعیین آنتی‌بادی IgG تب خونریزی دهندة کریمه کنگو در بین قصابان و سلاخان استان اصفهان به عنوان یکی از مشاغل در معرض خطر بود.

روش ها
در این مطالعه که به روش مقطعی و با همکاری آزمایشگاه آربوویروس‌ها وتب‌های هموراژیک انستیتوپاستور صورت گرفت، تعداد 80 نفر قصاب و سلاخ از نظر آنتی‌بادی IgG تب خونریزی دهندة کریمه کنگو مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته ها
تعداد 4 نفر (5%) از موارد مورد بررسی دارای سرولوژی مثبت بودند که تفاوتی از نظر مثبت بودن بین قصابان و سلاخان وجود نداشت و بیشترین میزان مثبت بودن در میان افراد شاغل در کشتارگاه ‌های شهر اصفهان بود، 2 نفر از افراد مورد بررسی دارای نتیجة حد واسط بودند.

نتیجه گیری
یافته های پژوهش حاضر نشانگر آن است که با وجود آندمیک بودن بیماری CCHF در میان دام های استان اصفهان میزان سروپوزیتیویتی در میان مشاغل پر خطر خیلی شایع نیست. با این حال بایستی تمهیدات بهداشتی جهت پیشگیری از ابتلاء افراد جامعه و مواجهه شغلی به صورت جدی ‌تر اجرا و پیگیری گردد.

واژگان کلیدی
تب خونریزی دهندة کریمه کنگو، قصاب، سلاخ، سرولوژی، اصفهان

عنوان مقاله [English]

Seroepidemiologic Survey of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever among Slaughters and Butchers in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Iraj Karimi
  • Mojtaba Rostami Jalilian
  • Sadegh Chinikar
  • Behrouz Ataei
  • Nazila Kasaeyan
  • Navid Jalali
  • Naser Khosravi
چکیده [English]

Background:
Crimean-Congo Hemorrhagic Fever (CCHF) is a viral zoonotic infection that, formerly several cases has been reported in Iran. During recent years some outbreaks has been reported in different parts of country including Isfahan. The purpose of this study was to determine the seroprevalence of CCHF according to finding of IgG among butchers and slaughters of Isfahan province.

Methods:
In this cross-sectional study, conducted as a joint research with Arbovirus Laboratory in Pasteur Institute, IgG antibody against CCHF was assessed among 80 individuals. The study was conducted as a joint research with Arbovirus laboratory in Pasteur Institute of Iran on 2004.

Findings:
Overall, 4 (5%) persons were seropositive and 2 cases had borderline results. There was no statistically significant difference between butchers & slaughters. Positive cases were detected mainly in the Isfahan slaughterhouse.

Conclusion:
The findings of the current study show that although CCHF is endemic among domestic animals in Isfahan province, but seropositivity in high risk groups, e.g. butchers and slaughters is not so high. More serious measures should be considered for prevention of CCHF in high risk groups.

Key words:
CCHF, butcher, slaughter, serology, isfahan