باکتری های شایع، محل عفونت و درمان مناسب در بیماران معتاد تزریقی بستری

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

چکیده

مثدمه
مصرف مواد مخدر باعث ضعیف شدن ایمنی و در نتیجه بروز عفونت در افراد معتاد می‌شود، لذا شناخت عوامل عفونی شایع وآنتی بیوتیک مناسب در این موارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

روش ها
این مطالعة مقطعی، بر روی تمامی بیماران معتاد تزریقی بستری طی سال‌های 1381 تا 1384، در بخش عفونی بیمارستان الزهرا (س) اصفهان انجام شد. ابتدا بیماران بسته به محل درگیری به 4 گروه پوست، اندام، قلب و ریه تقسیم شدند و سپس از آن ها کشت میکروبی تهیه گردیده، نوع باکتری و داروی مؤثر که منجر به رفع علائم و بهبودی بیمار در زمان ترخیص شده بود مشخص شد.

یافته ها
تعداد 493 نفر با میانگین سنی 75/27 سال و حداقل 15 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. تعداد موارد مرگ 59 نفر (96/11%) و بیش از نیمی از موارد آن به‌دلیل اندوکاردیت عفونی بود. شایع ترین عارضه (6/58%) مربوط به عوارض محل تزریق و به دنبال آن ریه (19%) و اندوکاردیت (8/13%) بود؛ 60% از وژتاسیون های موجود، بر روی دریچه تریکوسپید بوده و شایع ترین (8/82%) باکتری جدا شده از محیط کشت استافیلوکوکوس آرئوس بود. بیشترین پاسخ درمانی نسبت به آنتی بیوتیک‌های سفازولین و جنتاماسین به دست آمد. نیاز به وانکو مایسین در 2% بیماران که همگی در سال آخر مطالعه بستری شده بودند وجود داشت و در یک مورد نیزاز سفپیم استفاده شد.

نتیجه گیری
در پژوهش حاضر، شایع‌ترین باکتری در بیماران معتاد تزریقی استافیلوکوکوس آرئوس می باشد که در بیشتر موارد به داروهای قدیمی تر و ارزان قیمت از جمله سفازولین، جنتامایسین، سفتریاکسون و کلوگزا سیلین که خط اول درمانی علیه این باکتری می‌باشند پاسخ مناسب داده اند، و وانکومایسین تنها در موارد محدودی کاربرد داشت.

کلید واژه ها
معتادان تزریقی، استافیلوکوکوس آرئوس، سفازولین، وانکومایسین

عنوان مقاله [English]

Common Bacteria, Infection Area and Appropriate Treatment in Hospitalized Addicts

نویسندگان [English]

  • Farzin Khorvash
  • Mohammad Fasihi Dastjerdi
  • Kamyar Mostafavi Zadeh
  • Amir Elahifar
چکیده [English]

Background:
The use of narcotics leads to immunodeficiency and infection these patients. Hence, recognition of common germs and appropriate antibiotics is of special importance.

Methods:
This cross-sectional study was performed among all patients hospitalized within 2002-2005, in the ward of infectious diseases, in Alzahra hospital. First, the patients were divided into 4 groups of skin, limb, heart and lung involvement, then microbial culture was obtained and type of bacterium and effective drug.

Findings:
Overall, 493 patients with a mean age of 27.75 years, and a minimum of 15 years. The mumber of deaths was 59 (11.96), of which, more than half have been affected by infective endocarditis. The most common complication (58.6%) was related to injection site complications. The lung was second (19%) followed by cardiac involvement equivalent to 13.8%. 60% of existing scopes were on tricuspid valve.
The most common bacterium, staphylococcus aureus was obtained at a rate of 82.8% from these patients, which responded mostly to cefazolin and gentamicin. The need for vancomycin was present in 2% of patients, which were all hospitalized in the last year of the study (2005), and cefepime was used in only one case.


Conclusion:
Considering that the most common bacterium was Staphylococcus aureus, whith a remarkable majority of patients has given appropriate response to simple and inexpensive drugs cefazolin, gentamicin, ceftriaxone and cloxacillin which are first line of treatment against this bacterium, therefore vancomilyn should be kept for special cases.

Key words:
Intravenous drug user, taphylococcus aureus, cefazoline, vancomycin, empirical therapy