شیوع درد مزمن در محل عمل بعد از آپاندکتومی باز

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

چکیده

مقدمه
گرچه آپاندکتومی شایع‌ترین عمل جراحی اورژانس شکمی است، در رابطه با شیوع و عوامل خطر ایجاد درد مزمن بعد از این عمل بررسی جامعی صورت نگرفته است. هدف مطالعة حاضر بررسی شیوع درد مزمن بعد از آپاندکتومی باز و عوامل خطر احتمالی در ایجاد آن بوده است.

روش ها
در این بررسی توصیفی و مقطعی ضمن تماس تلفنی با بیمارانی که از سال 1378 لغایت سال 1383 در یک بیمارستان دانشگاهی در شهرستان فسا تحت عمل جراحی آپاندکتومی باز قرار گرفته بودند، پرسشنامه‌ای در رابطه با وجود درد در محل عمل تکمیل گردید. همچنین با مراجعه به پروندة بیمار گزارش آسیب‌شناسی آپاندیس بررسی و ثبت گردید.

یافته ها
از میان 1130 بیمار که در فاصله زمانی فوق تحت عمل آپاندکتومی باز قرار گرفته بودند امکان دسترسی به 155 (13%) بیمار وجود داشت و پرسشنامه تلفنی از ایشان تکمیل شد. میانگین مدت زمان سپری شده پس از عمل جراحی، 28 ماه بود.در زمان مصاحبه 41 نفر (26%) از بیماران از درد محل عمل شکایت داشتند که در این میان 8/9% از درد شدید در حال استراحت و 22% از درد شدید در حین فعالیت‌ های روزمره رنج می‌بردند. خاطرة بیماران مبتلا به درد مزمن از درد شدید بعداز عمل به‌ طور معنی‌دار بیش از بیمارانی بود که فاقد درد مزمن در محل عمل بودند. مزمن‌ شدن درد محل عمل برحسب جنس، سن و وجود التهاب در آسیب‌شناسی تفاوت معنی‌داری نداشت.

نتیجه گیری
درد مزمن بعد از عمل آپاندکتومی باز شایع است، احتمال مزمن شدن درد در بیمارانی که بعداز عمل درد حاد شدیدتری تجربه می‌کنند بیشتر است ولی به نظر می‌رسد مزمن شدن درد ارتباطی با سن، جنس و یافته های آسیب‌شناسی نداشته باشد.

واژگان کلیدی
درد مزمن، آپاندکتومی

عنوان مقاله [English]

Chronic Incisional Pain after Open Appendectomy

نویسندگان [English]

  • Reza Nik Andish
  • Mohammad Ali Sahmoddini
  • Saeed Khademi
  • Fatemeh Ganji
  • Sara Soleiman Zadeh
  • Najmeh Habibi
چکیده [English]

Background:
Although appendectomy is the most common emergency abdominal surgery, there is no epidemiologic study on chronic pain after open appendectomy. The aim of this study was to evaluate the incidence and possible risk factors of chronic pain following this common surgical procedure.

Methods:
In this cross-sectional survey, a questionnaire was completed regarding the pain at the surgical site by calling available patients who had undergone open appendectomy from 1999-2004 in a hospital in Fasa. The patients records were checked for the results of pathology.

Findings:
Out of 1130 patients operated by open appendectomy, 155 were available. The mean time left after appendectomy was 28 months. At the time of study, 41 (26%) patients still had pain at the site of operation and 9.85% of them had severe pain at rest and 22% suffered from severe pain during daily activities. Chronic pain was significantly more common among patients who had the memory of severe acute post-operative pain and there was no significant difference in the chronicity of pain according to age, sex and positive appendectomy.

Conclusion:
Chronic post-appendectomy pain is provalent. It is more common in patients with severe acute post-operative pain but it seems not to be related with age, sex, and positive appendectomy.

Key words:
Pain, chronic, postoperative, appendectomy