ارتباط بین اندکس پروتئینی MDM2 و گریدینگ هیستولوژیک تومورهای آستروسیتیک مغزی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

چکیده

مقدمه
فاکتور پروتئینی MDM2 در سال‌های اخیر شناخته شده و موجب مهار آپوپتوز وابسته به پروتئین‌های سر‌کوب کننده تومور می‌شود. هدف مطالعة حاضر، بررسی ارتباط بین MDM2 و گریدینگ هیستولوژیک آستروسیتوما های مغزی برای کاهش ابهامات تشخیصی می‌باشد.

روش ها
تعداد 104 نمونه آستروسیتوم مغزی شامل هر 4 گرید هیستولوژیک، به‌ طور اتفاقی از نمونه‌های جراحی افراد مبتلا طی سال‌های 84-80 در بیمارستان الزهرا (س) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مورد بررسی قرار گرفتند. از بلوک‌های پارافینی مربوطه برش‌های μm 4 تهیه و رنگ‌آمیزی ایمونوهیستوشیمی برای MDM2 بر روی آن‌ ها انجام شد.

یافته ها
میزان شدت رنگ‌پذیری هسته‌ها (Intensity) برای مارکر MDM2با گریدینگ هیستولوژیک دارای رابطة معنی‌دار بود (02/0p=). بین درصد رنگ‌پذیری هسته‌ها و گریدینگ هیستولوژیک رابطة معنی‌داری یافت نشد. بین درصد مثبت شدن مارکر MDM2 و گریدینگ هیستولوژیک رابطه مثبت معنی‌دار وجود داشت (007/0p=). حاصل ضرب شدت در درصد رنگ‌پذیری نیز به‌ صورت رتبه‌ای محاسبه و میان گریدهای مختلف مقایسه شد که براساس روش آنالیز ROC Curve فقط برای افتراق گلیوبلا ستوم مولتی فرم از بقیه گریدها با ویژگی 3/95% در نقطه 6Cut point= مفید بود.

نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نقش فاکتور MDM2 را به عنوان یک انکوژن در تشدید تومورهای آستروسیتیک مغزی نشان می‌دهد. لذا، با استفاده از فاکتور MDM2 تنها می‌توان با ویژگی بالایی گرید IV تومورهای آستروسیتیک مغز را از سایر گریدها جدا کرد.

واژگان کلیدی
تومورهای آستروسیتیک مغز، فاکتور پروتئینی MDM2، گریدینگ هیستولوژیک

عنوان مقاله [English]

The Correlation between MDM2 Protein and Histologic Grading of Cerebral Astrocytomas

نویسندگان [English]

  • Parvin Mahzouni
  • Masoud Yazdi Zadeh
  • Mohammad Hasan Sanei
چکیده [English]

Background:
Abstract
MDM2 is a protein factor that plays an improtant role in inhibition of P53 and P73 related apoptosis. The aim of this study was to investigate the correlation between MDM2 expression and histologic grading of cerebral astrocytomas in order to reduce misdiagnosis of this tumor in controversial cases.

Methods:
In this study, 104 cases of astrocytic tumors including 4 different grades were selected randomly. We prepared 4µm sections of paraffin blocks of tumors. Then the slides were stained by anti MDM2 antibody.

Findings:
The intensity of nuclear staining for MDM2 marker had a statistically significant correlation with histologic grading. There was no significant correlation between percentage of nuclear staining for MDM2 and histologic grading. The positivity of MDM2 marker, as well as the multiplication of intensity and percentage of nuclear staining in S.Score had a significant correlation with histologic grading. The S.Score correlation with grading of astrocytic tumors was analysed by ROC Cure analysis method and showed that at the cut off point of 6, this score can be indicative for differentiation of Glioblastom multiform from other grades with specificity of 95.3%.

Conclusion:
Our results confirm the role of the MDM2 protein as a oncogenic factor in progression of astrosytic tumors.Evaluation the MDM2 experession in astrocytic cerebral tumors can be specifically indicative for distinction of glioblastom multiform from other grades of astrocytic tumors.

Key words:
Cerebral asrocytic tumors, MDM2 protein factor, histologic grading