یافته‌های آسیب‌شناسی در پولیپوز سینونازال و ارتباط آن با عوامل مستعدکننده

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

چکیده

مفدمه
هدف این مطالعه، تعیین یافته‌های آسیب‌شناسی در 30 بیمار دچار پولیپوز بینی پس از انجام عمل آندوسکوپی سینوس و یافتن ارتباط بین این یافته‌ها و عوامل مستعد‌کننده این بیماری بود.

روش ها
این پژوهش آینده‌نگر در 30 بیمار دچار پولیپوز بینی که در فاصله زمانی فروردین 1383 لغایت آبان ماه 1385 تحت عمل جراحی آندوسکوپیک بینی و سینوس‌ها قرار گرفته بودند، انجام شد. پس از معاینه و شرح حال دقیق، بیماران تحت عمل جراحی قرار گرفته و نمونه جهت بررسی آسیب‌شناسی به آزمایشگاه ارسال شد. بر اساس معیارهای آسیب‌شناسی، پولیپ‌ها به دو دسته ائوزینوفیلیک و نوتروفیلیک تقسیم شدند، سپس بررسی تحلیلی در زمینه ارتباط بین این یافته‌ها با معیارهای به دست‌ آمده از شرح حال و معاینه فیزیکی انجام شد.

یافته ها
در مجموع 20 نفر ( 67/66% ) از بیماران مذکر و 10 نفر ( 33/ 23%) از آنها مؤنث بودند. بیشترین سن فراوانی پولیپوز مربوط به گروه سنی 60-50 سال بود و رینیت آلرژیک و انحراف سپتوم شایع‌ترین اختلالات همراه بودند. پولیپوز ائوزینوفیلیک شایع‌ تر از نوع پولیپوز نوتروفیلیک بود (18% در برابر 12%، 04/0p=).

نتیجه گیری
‌پولیپوز ائوزینوفیلیک شایع‌ترین نوع پولیپوز بینی در پژوهش حاضر بود. فراوانی پولیپوز در مردان بیش از زنان بود. بیماری‌های آلرژیک و اختلالات ساختمانی بینی مهم‌ترین عوامل همراه با پولیپوز بینی بودند.

کلید واژه ها
پولیپوز بینی، جراحی آندوسکوپی بینی، عوامل مستعدکننده

عنوان مقاله [English]

Pathologic Findings in Sinonasal Polyposis and Predisposing Factors

نویسندگان [English]

  • Mohammad Balouchi
  • Nezamoddin Berjis
  • Ahmad Reza Okhovat
  • Hamed Abbasi
  • Saeed Talebi
چکیده [English]

Background:
The aim of this study was to evaluate the pathologic findings in patients with sinonasal polyposis after functional endoscopic sinus surgery, and to assess the relationship between these findings and the predisposing factors of polyposis.

Methods:
This prospective study was conducted from March 2004 to November 2006 among 30 patients. All patients underwent endoscopic sinus surgery after a detailed history and physical examination. The biopsy specimen were evaluated in two groups of eosinophilic and neutrophilic polyposis; then pathologic findings were compared with other findings.

Findings:
Overall, 20 patients (66.67%) were male and 10 (23.33%) were female. The highest frequency was seen in the 50-60-year age group. Allergic rhinitis and septal deviation were the most co-existing conditions. Eosinophilic polyposis was more prevalent than neutrophilic polyposis (18% vs. 12%, respectively, p=0. 04).

Conclusion:
Eosinophilic polyposis was more common than neutrophilic type. Males are more frequently affected than females. Allergic diseases and nasal structural abnormalities were the most important factors associated with nasal polyposis.

Key words:
Nasal Polyposis, endoscopic sinus surgery, predisposing factors