تحمل هفت سالة Intra Uterine Device در مثانه

نوع مقاله : Case Report

نویسندگان

چکیده

اجسام خارجی داخل مثانه ممکن است به صورت تصادفی در اثر تروما، واردکردن اجسام توسط خود بیمار و یا مهاجرت از ارگان‌های مجاور وارد مثانه شوند. در بیشتر موارد، اگر اجسام خارجی به‌ مدت طولانی درون مثانه باقی بمانند، هسته‌ای برای تشکیل سنگ مثانه خواهند بود. بیمار معمولا از علائمی مانند هماچوری، سوزش ادرار، عفونت‌های مکرر ادراری و درد ناحیة فوق عانه رنج خواهد کشید.
موردی که گزارش می‌شود در اثر مهاجرت IUD به داخل مثانه و تشکیل سنگ بزرگ بر روی آن است که با وجود استفاده از داروهای مختلف به‌ علت عدم تشخیص تا هفت سال بدون درمان مانده است. با مشاهدة سنگ در عکس ساده شکم، بیمار تحت عمل سیستولیتوتومی قرار گرفته و بهبودی کامل یافته است.

واژگان کلیدی
مثانه، جسم خارجی، IUD، عفونت ادراری

عنوان مقاله [English]

Seven-year Tolerance of Intrauterine Device in Bladder

نویسندگان [English]

  • Mahtab Zargham
  • Asghar Dadkhah
چکیده [English]

Spontaneous migration of an intrauterine device into the bladder is very rare. Foreign bodies of the urinary bladder may occur by self-insertion or migration from neighbor organs. When ignored for a long time, foreign bodies act as a core for calculus formation. The patient usually present with dysuria and intermittent urinary tract infections.
A 42-year-old woman is reported in whom an intrauterine device had been placed 7 years before this report, and complained of chronic pelvic pain, recurrent urinary tract infections and irritative urinany tract symptoms. After observation of stone in the bladder, the intrauterine device and the surrounded stone was removed by suprapubic cystolithotomy.

Key words:
Foreign body, bladder, IUD