گزارش یک مورد تومور بسیار بزرگ رتروپریتوان فیبرو هیستیو سایتومای بدخیم از نوع میکزوئید

نوع مقاله : Case Report

نویسندگان

چکیده

یک مورد تومور بسیار بزرگ رترو پرپتوان فیبرو هیستیو سایتومای بدخیم از نوع میکزوئید به وزن تقریبی ده و نیم کیلوگرم با درگیری آناتومیک کلیة چپ بدون دست‌ اندازی به آن، گزارش می شود. جالب بودن این مورد از نظر اندازة آن است.
این بیمار 54 ساله که ساکن کشور اتریش بوده، به دلیل بزرگی زیاد از حد شکم که به گفته خودش به رژیم غذایی جواب نمی‌داده مراجعه نموده است.
بیمار تحت عمل جراحی لاپاراتومی و رزکسیون کامل تومور قرار گرفت و بدون هیچ عارضه‌ای جهت ادامه درمان به متخصص انکولوژی معرفی شد.

واژگان کلیدی
تومور، رتروپریتوان، میکزوئید فیبرو هیستیو سایتومای بد خیم، معاینة عمومی

عنوان مقاله [English]

A Case Report of a Huge Malignant Myxoid Retroperitoneal Fibrohystiocytoma Tumor

نویسندگان [English]

  • Kamran Dolatshahi
  • Abdolreza Kazemi
چکیده [English]

A huge retroperitoneal malignant fibrohistiocytoma myxoid type, 10.5 kg of weight, with anatomic involvement of left kidney but without metastasis is reported. It is reported because of its size. This 54-year-old patient lived in Austria, and his chief complaint was abdominal obesity that has been resistant to diet therapy. The patient underwent a successful laparatomy and was referred to an oncologist for further follow up

Key words:
Retroperitoneal tumor, malignant fibrohistiocytoma myxoid, physical examination