فراوانی نسبی و عوامل خطر خونریزی داخل بطن‌های مغزی درنوزادان نارس کمتر از 35 هفته در بخش‌های مراقبت ویژه نوزادان اصفهان

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسنده

چکیده

مقدمه
خونریزی داخل بطن‌های مغزی (IVH) یک علت مهم مرگ و ناتوانی در نوزادان نارس است. این بیماری می‌تواند باعث اختلال حرکتی، فلج، ناتوانی‌ های رفتاری و اختلال یادگیری شود. هدف از این مطالعه، بررسی فراوانی نسبی و عوامل خطرزای IVH در نوزادان نارس کمتر از 35 هفته است.

روش ها
تعداد 167 نوزاد با سن بارداری کمتر از 35 هفته که در طی سال های 83 تا 85 در بیمارستان های الزهرا (س) و شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری شدند به ‌طور آینده‌نگر مورد بررسی قرار‌گرفتند. مرگ نوزاد قبل از روز 7 تولد معیار خروج از مطالعه بود. برای این نوزادان در روز 7 تولد، سونوگرافی جمجمه انجام شد و خونریزی مغزی از درجه 1 تا 4 طبقه‌بندی گردید. ارتباط مشخصات نوزادی و مادری با IVH مورد مطالعه قرار گرفت.

یافته ها
فراوانی نسبی IVH در نوزادان کمتر از35 هفته، 5/19% ودر نوزادان با وزن کمتر از 1500 گرم، 25% بود. فراوانی نسبی IVH ارتباط معنی‌داری با سن بارداری (005/0=p) و وزن تولد پایین (002/0=p) داشت. از 167 نوزاد، 9 نفر (3/5%) IVH درجه 1، 14 نفر(3/8%) IVH درجه 2، 9 نفر (3/5%) IVH درجه 3 و 1 نفر (5/0 %) IVH درجه 4 داشتند. دیگرعوامل خطرزای مهم IVH شامل آپگار پایین دقیقه 5 تولد، طول مدت تهویة مکانیکی، زایمان به روش طبیعی، طول مدت نیاز به اکسیژن، تعداد بیشتر ساکشن داخل تراشه، پلاکت پایین و مصرف سورفاکتانت بود. عوامل حفاظتی در مقابل IVH شامل مصرف استروئید قبل از زایمان، بالاتر بودن وزن تولد و سن حاملگی بود.

نتیجه گیری
این بررسی به اهمیت شناخت عوامل خطرزای IVH تأکید می‌کند تا بتوان با کاهش این عوامل خطر، احتمال این عارضه خطیر نوزادی را کاهش داد.

کلید واژه ها
خونریزی داخل بطنی، نوزاد نارس، عوامل خطر

عنوان مقاله [English]

Prevalence and Risk Factors of Intraventricular Hemorrhage in Premature Newborns less than 35 Weeks in Neonatal Intensive Care Units of Isfahan

نویسنده [English]

  • Zohreh Badiei
چکیده [English]

Background:
Intraventricular hemorrhage (IVH) is an important cause of mortality and morbidity in premature infants. IVH can cause motor deficit, cerebral palsy, behavioral and intellectual disability in preterm newborns. The aim of this study was to assess the prevalence and risk factors of IVH in premature infants with a gestational of less than 35 weeks.

Methods:
From 2003-2005 we prospectively studied 167 preterm newborns less than 35 weeks at Alzahra and Shahid beheshti hospitals- Isfahan- Iran. Skull sonography performed at 7th day of life and IVH graded from grade 1-4. The exclusion criterion was neonatal death before the 7th day of life. Brain sonography was conducted at day 7 after birth, and IVH was categorized to four degrees. The association of maternal and neonatal characteristics with IVH was evaluated.

Findings:
The prevalence of IVH was 19.5% in newborns < 35 weeks and 25% in newborns < 1500 grams. The prevalence of IVH significantly correlated with gestational age (p=0.005) and low birth weight (p= 0.002). From 167 infants, 9(5.3%) had grade 1 IVH, 14(8.3%) had grade 2 IVH, 9(5.3%) had grade 3 IVH and 1(0.5%) infant had grade 4 IVH. The other important risk factors for IVH were low 5-minute apgar score, duration of mechanical ventilation, vaginal delivery, duration of oxygen therapy, endotracheal suctioning, low platelet count and surfactant use.
The protecting factors included maternal steroids therapy, higher birth weight and higher gestational age.

Conclusion:
This study emphasizes on the importance of recognizing the risk factors of IVH. With reduction of these risk factors, the incidence of this critical disease can be reduced in newborns.

Key words:
Intraventricular hemorrhage, preterm infant, risk factors