مقایسه روش‌های تهاجمی اصلاح عیوب انکساری چشم

نوع مقاله : Short Communication

نویسندگان

چکیده

مقدمه
اصلاح عیوب انکساری چشم به دو روش غیرتهاجمی مانند عینک و تهاجمی که خود شامل روش‌های گوناگونی است صورت می‌گیرد. هر‌یک از این روش‌ها دارای فواید و مضراتی بوده و در مورد برخی عیوب انکساری بهترین کارایی را دارند. هدف از این مطالعه مقایسه روش‌های مختلف تهاجمی اصلاح عیوب انکساری چشم می‌باشد.

روش ها
تعداد 24013 بیمار که تحت عمل جراحی برای درمان عیوب انکساری قرار گرفته بودند در مقالات مختلف با استفاده از کلید واژه های:
(CK) Conductive Keratoplasty،(HTK) Hyperopic Thermokeratoplasty، (DTK) Diode Laser Thermal Keratoplasty،(LTK) Laser Thermal Keratoplasty،(LASIK) Laser In Situ Keratomileusis (PRK) Photorefractive Keratectomy،(RK) Radial Keratotomy و (LASEK) Laser SubEpithelial Keratomileusis مورد جستجو و بررسی قرار گرفت. معیار انتخاب مقالات بررسی چهار شاخص مهم حدت بینایی، ایمنی، پایداری و قابل پیش‌بینی بودن در نظر گرفته شد. داده‌های هر یک از این مقاله‌ها بر اساس نوع عمل دسته‌بندی شدند سپس میانگین نتایج هر گروه بر حسب حجم نمونه مورد مطالعه تعیین شده و توسط آزمون مجذور کای مورد تحلیل آماری قرار گرفتند.

نتیجه گیری
برای افراد دوربین زیر +3.5D عمل LTK وCK به ترتیب دارای بهترین نتایج بوده و در رتبه‌بندی، دو عمل LASEK و PRK دارای نتایج یکسانی بودند. برای افراد نزدیک بین عمل LASEK دارای بهترین نتیجه بوده و بعد از آن اعمال LASIK در نزدیک بینی متوسط به بالا و PRK در نزدیک بینی‌ کم دارای نتایج خوبی بودند.

واژگان کلیدی
عیوب انکساری چشم، درمان تهاجمی

عنوان مقاله [English]

Comparison of Different Invasive Types of Refractive Errors Operation

نویسندگان [English]

  • Saeed Shanesaz Zadeh
  • Ali Salehi
  • Ali Reza Mehri
چکیده [English]

Background:
The methods of ammetropia of human eye correction are divided into invasive and non invasive methods. Each method has its own advantages and disadvantages. Each method has limitations due to the type of compensation; therefore it is difficult to make a straight forward decision. In this study we tried to compare the results of methods to find out their predictability, Uncorrected Visual Acuity, safety and stability.

Methods:
We investigated data of 24012 patients of different operation types in published papers by using the following keywords:
Conductive Keratoplasty (CK), Hyperopic Thermokeratoplasty (HTK), Diode Laser Thermal Keratoplasty (DTK), Laser Thermal Keratoplasty (LTK), Photorefractive Keratectomy (PRK), Laser In Situ Keratomileusis (LASIK), Laser SubEpithelial Keratomileusis (LASEK).
The criteria for selection of papers were safety, predictability, stability and uncorrected visual acuity. Data were analyzed with Chi-square test.

Conclusion:
For those patients with hypermetropia less than 3.5 diopter, CK and LTK have best correction results, respectively. Then the results of PRK and LASEK were the same. For all range of myopia, LASEK provided the best results and then LASIK was proper for moderate and higher myopia refractive errors, and PRK was useful in low myopia refractive anomalies.

Key words:
Refractive errors, aggressive treatment