عفونت کلامیدیا پنومونیه و سکته مغزی ایسکمیک ترومبوتیک

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

چکیده

مقدمه
پژوهش‌های زیادی ارتباط کلامیدیاپنومونیه و آترواسکلروز و در نتیجه بروز استروک ایسکمیک را مطرح کرده‌اند ولی هنوز نتایج آن‌ها، متضاد است. این مطالعه به منظور بررسی ارتباط بین عفونت کلامیدیاپنومونیه و استروک دربیماران ایرانی طراحی و اجرا شده است.

روش ها
آنتی‌‌بادی‌های ضد کلامیدیاپنومونیه (C Pneumoniae IgA, IgG) در81 بیمار مبتلا به استروک و 43 نفر به عنوان گروه کنترل سنجیده و مقایسه شد و میزان آنتی‌بادی بیش از 1/1 (ISR)Immune Status Response به عنوان مثبت در نظر گرفته شد.

یافته ها
در مجموع در 6/13% بیماران دچاراستروک و 3/9% از گروه کنترل CPIgA مثبت گزارش شد ولی این تفاوت از نظرآماری معنی‌دار نبود.
میانگین تیتر C Pneumonia IgA با تفاوت معنی‌داری در گروه مورد بیش‌از گروه شاهد بود (به ترتیب 3/0±6/0 در برابر 3/0±47/0 ISR، 03/0p=). ولی این تفاوت در مورد تیتر IgG معنی‌دار نبود.


نتیجه گیری
بالاتر بودن تیتر آنتی‌بادی IgA کلامیدیا پنومونیه در بیماران مبتلا به استروک ایسکمیک نسبت به گروه کنترل می تواند حاکی از همراهی این عفونت با استروک‌ های ایسکمیک باشد. بررسی این ارتباط مستلزم انجام مطالعات آینده‌نگر می باشد.

کلید واژه ها
سکته مغزی ایسکمیک، کلامیدیا پنومونیه، آنتی بادی سرمی

عنوان مقاله [English]

Chlamydia Pneumoniae Infection and Thrombotic Ischemic Stroke

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Ashtari
  • Vahid Shaygan Nezhad
  • Alia Saberi
  • Fatemeh Kar Kheyran
  • Elham Khosravi
چکیده [English]

Background:
Several studies have assessed the association between chlamydia pneumoniae infection and thrombotic ischemic strokes. This study was designed to investigate the association between this organism and ischemic strokes in Iranian patients.

Methods:
Antibodies to Chlamydia pneumoniae(CP IgA and IgG) were measured in 81 patients with stroke and 43 controls. CP IgG and CP IgA titers more than 1.1 Immune Status Response (ISR) were considered as positive.

Findings:
We found that 9.3% of controls and 13.6% of cases were CP IgA seropositive. Although the difference between these two groups was prominent but it was not statistically significant (p=0.25). The mean CP IgA titer was significantly higher in the case than in the control group (0.6 ± 0.3 vs. 0.47 ± 0.3 ISR, respectively, p=0.03). This difference was not significant for CP IgG titer.

Conclusion:
The higher titer of CP IgA in patients with ischemic stroke than in controls might suggest the co-existence of this infection with ischemic stroke. Assessment of this association needs longitudinal studies.

Key words:
Ischemic stroke, chlamydia pneumoniae, serum antibody