مقایسه میانگین هموگلوبین خون بندناف نوزادان رسیده متولد شده در بیمارستان رازی شهر اهواز و تعیین رابطه آن با میزان هموگلوبین مادر و روش زایمان

نویسندگان

1 استادیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

2 کاروز پزشکی

چکیده

هدف. سطح هموگلوبین (Hb) جنین با بارداری افزایش مییابد، بطوریکه در هنگام تولد میزان آن به بالاترین مقدار خود در طول زندگی میرسد. Hb بالای بدو تولد یکی از ذخائر آهن بوده که مورد نیاز شیرخوار برای برخورد با آنمی فیزییولوژیک میباشد. دلایل متعددی میتوانند سبب کاهش Hb بدو تولد و در نتیجه سرعت بخشیدن به بروز آنمی فیزیولوژیک و تشدید آن گردند.بنابراین شیرخوار قبل از موعد معمول نیاز به قطره آهن پیدا میکند. شناسایی این علل و اقدام به موقع، گام مهمی جهت ارتقای سلامتی کودک میباشد. هدف از این مطالعه مقایسه میانگین هموگلوبین خون بندناف با مقادیر مشابه در کتاب طب اطفال نلسون و رابطه آن با میزان هموگلوبین مادر و روش زایمان بوده است. روش‌ها. این مطالعه بصورت مقطعی برروی خون بندناف ۵٠٢ نوزاد به مدت شش ماه انجام گرفته است. نوزادان نارس و زایمانهای پرخطر از مطالعه حذف شده‌اند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آمار توصیفی و آزمون t-test بوسیله نرم‌افزار spss استفاده شده است. نتایج. متوسط هموگلوبین در گروه مورد مطالعه 77/1±24/13 بدست آمده است که این میانگین بطور معنی‌داری از مقدار ذکر شده در کتاب طب اطفال نلسون کمتر بوده است (0001/0P=). همچنین ارتباط معنی‌دار و مستقیمی بین هموگلوبین مادر و روش زایمان با هموگلوبین گروه مورد مطالعه به ترتیب با 006/0P= و 0001/0P= وجود داشته است. بطوریکه با کاهش هموگلوبین مادر، هموگلوبین نوزاد کاهش یافته و هموگلوبین نوزادان متولد شده به روش سزارین کمتر از متولدین به روش طبیعی بوده است. نتیجه‌گیری. نتایج نشان داد که هموگلوبین نوزادان مورد مطالعه پایین‌تر از مقادیر رفرانس بوده است. این کاهش با پایین بودن متوسط هموگلوبین مادران آنها همخوانی داشته است. بنابراین نوزادان مورد مطالعه بخصوص متولدین به روش سزارین در معرض آنمی فیزیولوژیک زودهنگام و تشدید یافته می‌باشند. لذا توصیه می‌شود وضعیت تغذیه مادران قبل و درطی دوره بارداری بهبود یافته و قرص آهن بطور منظم استفاده شود. تشویق به انجام زایمان به روش طبیعی نیز مد نظر قرار گیرد. همچنین تصمیم به تجویز زود هنگام قطره آهن در اولین ماههای شیرخواری مورد بررسی قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2