نویسنده = منوچهر امیری دوان
عفونت قارچی سینوس‌های پارانازال و درمان آن

دوره 27، شماره 103، بهمن و اسفند 1388، صفحه 866-873

احمدرضا اخوت؛ مریم کریم؛ سید مرتضی هاشمی؛ سید مصطفی هاشمی؛ نظام الدین برجیس؛ منوچهر امیری دوان


ادیومتری با فرکانس بالای توسعه‌یافته: روش تشخیصی زودرس برای کاهش شنوایی ناشی از سر و صدا

دوره 25، شماره 85، خرداد و تیر 1386، صفحه 22-16

مهرداد رقاع؛ منوچهر امیری دوان؛ سید حمید رضا ابطحی؛ سید مهدی سنبلستان؛ سید مجتبی ابطحی