نویسنده = عالیا صابری
بررسی ارتباط بین رینیت آلرژیک و میگرن

دوره 29، شماره 161، آذر و دی 1390، صفحه 1822-1830

عالیا صابری؛ شادمان نعمتی؛ احسان کاظم‌نژاد؛ عبدالرحیم کوشا؛ رضا جعفری شکیب؛ محمد باقر مالکی


عفونت کلامیدیا پنومونیه و سکته مغزی ایسکمیک ترومبوتیک

دوره 24، شماره 83، مهر و آبان 1386، صفحه 14-8

فرشته اشتری؛ وحید شایگان نژاد؛ عالیا صابری؛ فاطمه کارخیران؛ الهام خسروی