نویسنده = زهرا دانش شهرکی
بررسی تأثیر دوز منفرد آزیترومایسین در درمان عفونت حاد گوش میانی در کودکان

دوره 27، شماره 92، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 15-21

سید احمد رضا اخوت؛ عبدالرضا نخعی؛ فرزانه برزگر؛ نظام الدین برجیس؛ زهرا دانش شهرکی؛ ملودی عمرانی نوا


فراوانی آنژیو فیبرومای نازوفارنکس در سال‌های 1382-1367 در بیمارستان‌های آموزشی اصفهان

دوره 25، شماره 87، آذر و دی 1386

نظام الدین برجیس؛ عبدالرضا نخعی؛ علی اصغر نریمانی؛ زهرا دانش شهرکی؛ سید مرتضی هاشمی