بررسی تأثیر دوز منفرد آزیترومایسین در درمان عفونت حاد گوش میانی در کودکان

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار گروه گوش و حلق و بینی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 دستیار گروه گوش و حلق و بینی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

3 دستیار گروه گوش و حلق و بینی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

4 دستیار عفونی و بیماریهای گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

چکیده

چکیده مقدمه:عفونت حاد گوش میانی (AOM) از شایعترین بیماری‌های عفونی است که درمانهای متعددی برای آن پیشنهاد شده‌است ولی هنوز مطالعات برای جستجوی مؤثرترین و کم‌عارضه‌ترین دارو که مصرف آن نیز ساده باشد در حال انجام است. در این مطالعه تأثیر دوز منفرد آزیترومایسین در درمان AOM  بررسی شده‌است. روش ها:87 بیمار مبتلا به AOM (براساس شرح‌حال، معاینه‌ی اتوسکوپیک، یافته‌های اودیومتریک) مراجعه کننده به بیمارستانهایالزهرا(س) و کاشانی، تحت درمان با 30 آزیترومایسین به شکل دوز منفرد قرار گرفتند. 48 ساعت بعد، بیماران از نظر بررسی شکست درمان معاینه ‌شدند و 16-12 روز بعد، از نظر کامل یا نسبی بودن پاسخ به درمان دوباره معاینه شده، تحت ادیومتری قرار ‌گرفتند. اطلاعات با آزمون χ2 آنالیز شده، 05/0 P

عنوان مقاله [English]

Single-Dose Azithromycin for Treatment of Acute Otitis Media in Children

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ahmad Reza Okhovat 1
  • Abdol Reza Nakhaii 2
  • farzaneh barzegar 2
  • Nezamoddin Berjis 1
  • Zahra Danesh Shahraki 3
  • Melodi Omrani Nava 4
1 Associate Professor, Department of Ear, Nose, Throat, Head and Neck Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences. Isfahan
2 Assistant of Ear, Nose, Throat, Head and Neck Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences. Isfahan
3 Assistant of Ear, Nose, Throat, Head and Neck Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences. Isfahan
4 r_nakhaee1970@yahoo.com
چکیده [English]

Abstract Background:Acute otitis media (AOM) is the most common affliction necessitating antibiotic as the initial therapy in children. Many studies are trying to find the most effective drug with least side effects and most compliance. In this study, the efficacy of single-dose Azithromycin was considered. Methods:87 patients with AOM (based on history, otoscopic examination, and audiogram) visiting Al-Zahra and Kashani hospitals underwent 3mg/kg of azithromycin as an oral single-dose. Patients were visited 48 hr later for evaluating the failure of treatment and then, 12-16 days later for evaluating the complete or relative response to antibiotic. In 2nd visit, the audiogram was taken again. Data was analyzed with χ2 test and P < 0.05 considered statistically significant. Findings:54 (62.1%) patients were males and 33 (37.9%) were females. 72 patients were treated successfully with single-dose of azithromycin and the remainder were treated with co-Amoxiclave, 90 mg/kg, for 10 days. One patient needed myringotomy. No significant side effect was noted in patients treated with azithromycin. Conclusion:Single-dose azithromycin is an effective treatment for AOM, without any significant side effect, which is tolerated very well. Key words:Azithromycin, Acute Otitis Media, Single-Dose.