نویسنده = محمد حسین نصر اصفهانی
Creation of a Stable P19 Cell Line Producing PTS2-EGFP

دوره 28، شماره 110، مهر و آبان 1389

مرضیه موج بافان؛ کامران قائدی؛ شهناز رضوی؛ فرشته کرمعلی؛ خدیجه کربلایی؛ سمیه تنهایی؛ فرزانه ربیعی؛ محمد حسین نصر اصفهانی؛ حسین بهاروند


مقایسه کارآیی دو روش HA binding و Zeta method در جداسازی اسپرم های بالغ از لحاظ مورفولوژی و ساختار کروماتین طبیعی

دوره 27، شماره 92، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 46-56

محمدرضا دیمه؛ محمد حسین نصر اصفهانی؛ شهناز رضوی؛ حبیب ا.. ناظم؛ مهناز شایسته مقدم؛ مرضیه تولایی