مقایسه کارآیی دو روش HA binding و Zeta method در جداسازی اسپرم های بالغ از لحاظ مورفولوژی و ساختار کروماتین طبیعی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی، دانشگاه پیام نور مرکز، تهران

2 عضو هیأت علمی پژوهشکده‌ی رویان تهران، گروه آندرولوژی-جنین شناسی

3 دانشیار گروه آناتومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

4 دانشیار گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور مرکز، تهران

چکیده

چکیده lمقدمه:در حال حاضر انتخاب اسپرم جهت ICSI بر اساس معیارهای مورفولوژی و تحرک است. امّا این پارامترها وجود یا عدم وجود انواع ناهنجاری‌های کروماتین را پیشگویی نمی‌کند. بنابراین وجود روش‌هایی که بتوانند علاوه بر خصوصیات ظاهری، اسپرم‌های با کروماتین طبیعی را جدا کند، ضروری می‌باشد. در این تحقیق کارآیی دو روش جداسازی اسپرمHA-binding  وZeta  در جداسازی اسپرم‌های بالغ از نظر میزان ناهنجاری‌های مورفولوژی، کمبود پروتامین و فراگمنتاسیون DNA مورد بررسی قرار گرفت. روش ها:در این تحقیق از نمونه‌ی سمن70 زوج نابارور مراجعه کننده به مرکز باروری و ناباروری اصفهان استفاده شد. بر روی نمونه‌ی سمن دو روش جداسازی HA-binding وZeta  انجام گرفت و بر روی اسپرم‌های حاصل از دو روش جداسازی، رنگ‌آمیزی پاپانیکولائو (جهت ارزیابی مورفولوژی اسپرم)، رنگ‌آمیزی کرومومایسین A3 (جهت ارزیابی کمبود پروتامین) و تست  SCD(جهت ارزیابی میزان فراگمنتاسیون DNA) انجام شد. همچنین بر روی حجمی از نمونه به عنوان گروه شاهد، روش‌های مذکور انجام گردید. یافته ها:اسپرم‌های جدا شده از طریق روش HA-binding و Zeta به طور معنی‌داری کاهش در میزان ناهنجاری‌های مورفولوژی و کمبود پروتامین را نشان دادند (05/0 P

عنوان مقاله [English]

The Comparison of HA Binding and Zeta Methods Efficiency in Selection of Sperm with Normal Morphology and Intact Chromatin

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Deemeh 1
  • Mohammad Hossein Nasr-Esfahani 2
  • Shahnaz Razavi 3
  • Habibollah Nazem 4
  • Mahnaz Shayeste Moghadam 1
  • Marziye Tavalaee 2
1 Department of Biology, Payam Noor University, Tehran
2 Andrology and Embryology Department, Royan Institute, Isfahan
3 Anatomy Department, Faculty of Medicine, Isfahan University, Isfahan
4 Department of Biology, Payam Noor University, Tehran
چکیده [English]

Abstract Background:Sperm selection for ICSI is based on morphology and motility, but these parameters may not relevant chromatin integrity. One of the sperm selection methods for ICSI is based on sperm functional characteristics. This study was designed to compare two sperm selection methods (HA binding and Zeta method) for selection of spermatozoa with normal morphology and intact chromatin. Methods:Semen samples of 70 infertile couples referring to Isfahan Fertility and Infertility Center was assessed during this study. Semen analysis was carried out according to WHO criteria. Semen samples divided into 3 groups. A portion of neat semen considered as control group and remained of semen used for Zeta and HA binding procedures. Sperm morphology, protamine deficiency and DNA fragmentation were assessed by Papanicolaou staining, Chromomycin A3 (CMA3) staining, and SCD test, respectively in 3 group. Findings:Both HA binding assay and Zeta method are efficient to select sperm with normal morphology and lower protamine deficiency (P < 0.05). But in term of DNA fragmentation Zeta method appear to be more efficient to select sperm with low DNA fragmentation (P < 0.05). Conclusion:Our results suggest that these sperm selection methods can select spermatozoa with normal morphology and protamine content for ICSI. But Zeta method may be more efficient to select sperm with low DNA fragmentation. In patient with high DNA fragmentation, Zeta method can be useful to select spermatozoa for ICSI. Key words:Hyaluronic acid (HA), Zeta potential, Intra-Cytoplasmic Sperm Injection (ICSI), Morphology, Protamine deficiency, DNA fragmentation.