نویسنده = فاطمه زرگر
کاربرد درمان‌های ذهن‌آگاهانه در درمان نشانگان ناراحتی بدنی

دوره 33، شماره 348، مهر و آبان 1394، صفحه 1430-1439

فاطمه زرگر؛ نگار اصغری‌پور زحمتی؛ رضا باقریان سرارودی


The Relation between Body Mass Index and Demographic and Clinical As-pects among Schizophrenia Patients

دوره 28، شماره 110، مهر و آبان 1389

غلامحسین احمدزاده؛ مطهره میردامادی؛ فاطمه زرگر؛ مهین امین الرعایا؛ آرمان همت