نویسنده = محمد حسن ریخته‌گر
معرفی یک مورد مایستومای سینوس ماگزیلاری ناشی از آسپرژیلوس

دوره 28، شماره 124، بهمن و اسفند 1389، صفحه 2052-2057

محسن میدانی؛ حمید رضا ابطحی؛ نوشین افشار مقدم؛ نوشین احمدی؛ محمد جواد ریخته‌گر؛ محمد حسن ریخته‌گر