نویسنده = نوشین‌ هاشمی
تعیین گونه‌ی عامل لیشمانیوز جلدی و بررسی دوره‌ی بهبود ضایعات در بیماران مراجعه‌کننده به مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک صدیقه‌ی طاهره (س) اصفهان

دوره 30، شماره 209، آذر و دی 1391، صفحه 1670-1678

سید حسین حجازی؛ نوشین‌ هاشمی؛ میترا‌ هاشمی؛ نرگس عبدیان؛ لیلا شفیعی؛ سیروس ‌هاشمی؛ محمدعلی نیلفروش‌زاده


تشخیص انگل لیشمانیا در بیماران توسط کشت NNN و PCR-RFLP

دوره 29، شماره 169، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2613-2619

نوشین ‌هاشمی؛ میترا ‌هاشمی؛ گیلدا اسلامی؛ لیلا شیرانی بید آبادی؛ سیدحسین حجازی