نویسنده = محمدرضا مبینی‌زاده
ارزیابی سریع فناوری سلامت تأسیس بیمارستان توان‌بخشی: مطالعه‌ی مروری

دوره 31، شماره 237، خرداد و تیر 1392، صفحه 712-726

شیلا دعایی؛ محمدرضا مبینی‌زاده؛ علیرضا اولیایی‌منش


ارزیابی فناوری سلامت داروی اینفلیکیسماب: مرور مطالعات نوع دوم

دوره 30، شماره 178، فروردین و اردیبهشت 1391

محمدرضا مبینی‌زاده؛ علیرضا اولیایی‌منش؛ شیلا دعایی؛ مینا نجاتی؛ پریسا ابویی؛ مهدی آزادبخت؛ محبوبه ولدخانی


اثربخشی فناوری PET اسکن در تشخیص و درمان سرطان ریه‌ی نوع سلول غیر کوچک و لنفوما (مرور جامع مطالعات)

دوره 29، شماره 167، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2447-2456

حمید رواقی؛ علی اکبری ساری؛ سیما سروری؛ محمدرضا مبینی زاده