ارزیابی فناوری سلامت داروی اینفلیکیسماب: مرور مطالعات نوع دوم

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه اقتصاد سلامت، اداره‌ی ارزیابی فناوری سلامت، معاونت درمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

2 استادیار، مؤسسه‌ی ملی تحقیقات سلامت، مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری تدوین استاندارد و تعرفه‌های سلامت، معاونت درمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد و MPH، اداره‌ی ارزیابی فناوری سلامت، معاونت درمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، اداره‌ی ارزیابی فناوری سلامت، معاونت درمان، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

5 کارشناس، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، اداره‌ی ارزیابی فناوری سلامت، معاونت درمان، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

6 کارشناس ارشد، گروه اقتصاد سلامت، دانشکده‌‌ی مدیریت و اطلا‌ع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

7 دکترای تخصصی داروسازی و کارشناس ارشد، اداره‌ی بیولوژیک، اداره‌ی نظارت و ارزیابی دارو، معاونت دارویی، سازمان غذا و دارو، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: اینفلیکیسماب برای درمان افراد با بیماری کرون فعال به کار می‌رود که از درمان‌های استاندارد استفاده نموده‌اند، ولی هنوز دارای نشانه‌های شدید بیماری هستند و یا دارای فیستول پیشرفته می‌باشند. روش‌ها: مطالعاتی که در آن‌ها اینفلیکیسماب با دیگر داروهای رایج مورد استفاده برای درمان بیماری کرون مقایسه شده بود و عملکرد دارو از نظر پیامد‌هایی نظیر ایمنی، اثربخشی و هزینه- اثربخشی مورد بررسی قرار گرفته بود، از طریق Cochrane Library (شماره‌ی 3 سال 2011) و از دی ماه سال 1388 تا مهر ماه سال 1390 مورد جستجو قرار گرفت که 10 مقاله وارد مطالعه گردید. نتایج مقالات یافت شده به روش کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: بیشترین میزان اثربخشی را اینفلیکیسماب در درمان فیستول بیماران دچار کرون داشت که این میزان کمی در مرحله‌ی درمان نشانه‌های حاد بیماری کرون از مرحله‌ی حفظ وضعیت بهبود و جلوگیری از عود مجدد بیماری بیشتر بود (29 تا 42 درصد در مقابل 23 درصد). داروی اینفلیکیسماب نسبت به آدلیموماب می‌تواند روش درمانی هزینه- اثربخش‌تر برای بیماران دچار کرونی باشد که دارای فیستول‌های پیچیده نظیر فیستول‌های مقعدی- واژینال می‌باشد. اینفلیکیسماب دارای نسبت‌های هزینه‌- اثربخشی بالایی می‌باشد [بالای 50000 پوند به ازای هر سال زندگی تعدیل شده بر حسب کیفیت (Quality adjusted life year یا QALY) برای بیماری بدون وجود فیستول و بالای 100000 پوند به ازای هر سال زندگی تعدیل شده بر حسب کیفیت (QALY) برای بیماری با وجود فیستول]. نتیجه‌گیری: اینفلیکیسماب داروی به نسبت ایمنی است که بیشترین اثربخشی و هزینه- اثربخشی را در درمان بیماری کرون شدید همراه با فیستول‌‌های پیچیده در مرحله‌ی درمان نشانه‌های حاد بیماری دارا می‌باشد. واژگان کلیدی: کرون، اینفلیکیسماب، آنتی Tumor necrosis factor (TNF)

عنوان مقاله [English]

Health Technology Assessment of Infliximab: A Rapid Review of Type 2 Studies

نویسندگان [English]

  • Mohamadreza Mobinizadeh 1
  • Alireza Oliyaeemanesh 2
  • Sheila Doaee 3
  • Mina Nejati 4
  • Parisa Aboee 5
  • Mahdi Azadbakht 6
  • Mahboubeh Valadkhani6 7
1 Department of Health Economics, Health Technology Assessment Office, Deputy of Curative Affairs, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, National Institute for Health Research, General Director of Health Technology Assessment, Standardization and Tariff Department, Deputy of Curative Affairs, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran
3 Health Technology Assessment Office, Deputy of Curative Affairs, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran
4 Department of Health Care Management, Health Technology Assessment Office, Deputy of Curative Affairs, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran
5 Department Health Care Management, Health Technology Assessment Office, Deputy of Curative Affairs, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran
6 Department of Health Economics, School of Management and Medical Information Services, Deputy. of Health Service Management, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
7 Expert on Biological Office, National Regulatory Authority of Iran Food and Drug Organization, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Infliximab has been used for treatment of patients with Crohn's disease whose symptoms or developed fistula could not be eliminated by standard treatments. Methods: We evaluated studies which compared infliximab with other treatment methods for Crohn's disease in terms of drug safety, efficacy, and cost effectiveness. We searched Cochrane Library (Issue 3, 2011) for articles published from the beginning of 2009 to October 2011. Results were analyzed using qualitative methods. Findings: Infliximab had the highest effectiveness in the treatment of Crohn's disease with fistula. The rate was slightly higher in the treatment of acute Crohn's disease symptoms than in maintenance therapy (29-42% vs. 23%). Infliximab is potentially more cost-effective than alternative drugs, such as adalimumab, in patients with Crohn's disease who had complex fistula. The cost-effectiveness ratio of infliximab is in fact above £50,000 per quality-adjusted life year (QALY) for patients without fistula and over £100,000 per QALY for patients with fistula. Conclusion: Infliximab is a relatively safe drug which is most effective and cost-effective in the treatment of severe complicated Crohn's disease with fistula in patients with acute symptoms. Keywords: Crohn's disease, Infliximab, Anti-tumor necrosis factor