نویسنده = محمد باقر توکلی
بررسی دز جذبی و محاسبه ریسک بروز سرطان ثانویه تیروئید در رادیوتراپی تمام مغز

دوره 34، شماره 413، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1590-1594

مهتاب احمدی؛ محمد باقر توکلی؛ علیرضا عموحیدری؛ زهرا علیرضایی


مقایسه‌ی توزیع دز در طرح درمان‌های دو و چهار فیلدی با انرژی‌های 6 و 18 مگاولتاژ در بیماران دارای لنفوم هوچکین با درگیری مدیاستن

دوره 34، شماره 396، مهر و آبان 1395، صفحه 991-997

محمد باقر توکلی؛ مریم ملکی؛ علی اخوان؛ علیرضا عموحیدری؛ طاهره حدیثی‌نیا؛ رشا خواجویی فرد


تخمین دوز جذبی ناشی از رادیوداروی MDP-99mTc در بیماران تحت اسکن استخوان

دوره 33، شماره 352، مهر و آبان 1394، صفحه 1628-1636

داریوش شهبازی گهرویی؛ مهری دموری؛ محمد باقر توکلی؛ مسعود مصلحی؛ صدیقه رستاقی


ارزیابی اندازه‌گیری آپوپتوز ناشی از تابش یونیزان در لنفوسیت‌های T به روش فلوسایتومتری به عنوان دزیمتری بیولوژیک

دوره 32، شماره 284، خرداد و تیر 1393، صفحه 610-620

محمد باقر توکلی؛ مجید خیرالهی؛ علی کیانی؛ محمد کاظمی؛ لیلا موهبت؛ شقایق حق‌جوی جوانمرد؛ مهناز رعایایی