تخمین دوز جذبی ناشی از رادیوداروی MDP-99mTc در بیماران تحت اسکن استخوان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 کارشناس ارشد، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: تخمین صحیح میزان دوز جذبی رادیوداروها در کاربردهای تشخیصی و درمانی در پزشکی هسته‌ای، به منظور ارزیابی سود و زیان رسیده به بیمار ضروری می‌باشد. روش MIRD (Medical internal radiation dosimetry)، روشی معمول جهت تخمین دوز جذبی اندام‌ها از گسیل کننده‌های پرتوی داخلی است. هدف از انجام این مطالعه، تخمین دوز جذبی اندام‌ها ناشی از رادیوداروی MDP-99mTc (99mTc-methylene diphosphonate) در بیماران تحت اسکن استخوان بود.روش‌ها: این مطالعه بر روی 22 بیمار که به بخش پزشکی هسته‌ای بیمارستان شهید چمران اصفهان جهت بررسی متاستاز استخوانی مراجعه کرده بودند، انجام گرفت. پس از تزریق رادیوداروی MDP-99mTc از بیماران در زمان‌های 10، 60، 90 و 180 دقیقه پس از تزریق رادیودارو، اسکن گرفته شد. با استفاده از روش تلفیق نماها (به کارگیری روش تصحیح متداول حذف زمینه)، مقدار اکتیویته‌ی جذب شده در هر یک از اندام‌ها به دست آمد. سپس دوز جذبی آن‌ها با استفاده از روش MIRD محاسبه شد.یافته‌ها: میزان دوز جذبی ناشی از تزریق رادیوداروی MDP-99mTc برای استخوان، مثانه و کلیه‌ها با استفاده از روش متداول حذف زمینه، به ترتیب برابر 04/0 ± 13/0، 01/0 ± 08/0 و 00/0 ± 02/0 راد بر میلی‌کوری بود.نتیجه‌گیری: مقادیر دوز به دست آمده از روش تصحیح متداول حذف زمینه، تطابق خوبی با مقادیر استاندارد گزارش شده در گزارش 13 کمیته‌ی MIRD دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating the Absorbed Doses from 99mTc-MDP in Patients Following Bone Scan

نویسندگان [English]

 • Daryoush Shahbazi-Gahrouei 1
 • Mehri Damoori 2
 • Mohammad Bagher Tavakli 3
 • Masoud Moslehi 1
 • Sedigheh Rastaghi 4
1 Professor, Department of Medical Physics and Engineering, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 MSc Student, Department of Medical Physics and Engineering, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Professor, Department of Medical Physics and Engineering, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Department of Biostatistics, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: In nuclear medicine, reliable estimation of radiation doses from the diagnostic or therapeutic radiopharmaceuticals is essential to evaluate the risks and benefits of their use. The general Medical Internal Radiation Dose (MIRD) method is used in analysis to estimate the internal emitter whole organ absorbed dose. This study aimed to estimate the absorbed doses from 99mTc-methylene diphosphonate (99mTc-MDP) in patients following bone scan.Methods: 22 patients referred to the Nuclear Medicine Department of Shahid Chamran Hospital, Isfahan, Iran, for investigation bone metastases were enrolled. Whole-body images were acquired at 10, 60, 90 and 180 minutes after the injection of 99mTc-MDP. Organ activities were calculated via the conjugate view method, using conventional background correction method. Finally, the absorbed dose was calculated using the MIRD technique.Findings: The absorbed doses of 99mTc-MDP in bone, bladder and kidneys, using the conventional background correction method, were 0.13 ± 0.04, 0.08 ± 0.01 and 0.02 ± 0.00 rad/mCi, respectively.Conclusion: The results of this study showed that the calculation of absorbed dose, using conventional background correction method, was in good agreement with MIRD report No. 13.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Absorbed dose
 • Conjugate view method
 • Cumulated activity
 • Medical Internal Radiation Dose (MIRD) method
 1. Shahbazi-Gahrouei D, Cheki M, Moslehi M. Estimation of organ absorbed doses in patients from (99m)Tc-diphosphonate using the data of MIR dose software. J Med Signals Sens 2012; 2(4): 231-4.
 2. Salih S. Bone and spleen uptake of technetium-99m-methylene diphosphonate in a patient with sickle-cell disease: A case report from Sudan. J Taibah Univ Med Sci 2014; 9(1): 78-80.
 3. Wong KK, Piert M. Dynamic bone imaging with 99mTc-labeled diphosphonates and 18F-NaF: mechanisms and applications. J Nucl Med 2013; 54(4): 590-9.
 4. Ravanbod MR, Nemati R, Javadi H, Nabipour I, Assadi M. Diffuse hepatic and spleen uptake of Tc-99m MDP on Bone scintigraphy resembling liver-spleen scintigraphy in a patient of plasma cell tumor. Case Rep Radiol 2014; 2014: 264904.
 5. Shahbazi-Gahrouei D, Cheki M, Moslehi M. Assessment of organ absorbed dose in patients following bone scan with technetium-99m-labeled methylene diphosphonate (MDP) using of MIRD method. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2013; 40(2 Suppl): S402.
 6. Chen YW, Huang MY, Hsieh JS, Hou MF, Chou SH, Lin CL. Discordant findings of skeletal metastasis between tc 99M MDP bone scans and F18 FDG PET/CT imaging for advanced breast and lung cancers--two case reports and literature review. Kaohsiung J Med Sci 2007; 23(12): 639-46.
 7. Blake GM, Moore AE, Park-Holohan SJ, Fogelman I. A direct in vivo measurement of 99mTc-methylene diphosphonate protein binding. Nucl Med Commun 2003; 24(7): 829-35.
 8. Shahbazi-Gahrouei D, Ayat S. Comparison of three methods of calculation, experimental and monte carlo simulation in investigation of organ doses (thyroid, sternum, cervical vertebra) in radioiodine therapy. J Med Signals Sens 2012; 2(3): 149-52.
 9. Shahbazi-Gahrouei D, Nikzad S, Shokrani P, Shahi Z, Monadi Sh. Determination of absorbed dose of organs (thyroid, sternum, cervical vertebra) in thyroid cancer patients following radioiodine therapy. Iran J Nucl Med 2009; 17(1): 27-33.
 10. Shahbazi-Gahrouei D, Ayat S. Determination of Organ Doses in Radioiodine Therapy using Monte Carlo Simulation. World J Nucl Med 2015; 14(1): 16-8.
 11. Shahbazi-Gahrouei D, Ayat S. Comparison of three method of calculation, experimental and Monte Carlo simulation to determine absorbed organs dose in thyroid cancer patients following radioiodine therapy. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2011; 38(Suppl 2): S434.
 12. Shahbazi-Gahrouei D, Bonyadi P, Moslehi M, Shahi Z. Effects of early liothyronine consumption after radioiodine therapy on accumulated dose and exposure rate in patients with thyroid carcinoma. Iran J Nucl Med 2008; 16(2): 8-15.
 13. Shahbazi-Gahrouei D, Shahi Z, Ziaei K, Khodamoradi E. Estimation of absorbed dose of salivary glands in radioiodine therapy and its reduction using pilocarpine. Iran J Nucl Med 2007; 15(2): 1-8.
 14. Shahbazi-Gahrouei D, Nikzad S. Determination of organ doses in radioiodine therapy using medical internal radiation dosimetry (MIRD) method. Iran J Radiat Res 2011; 8(4): 249-52.
 15. Cheki M, Shahbazi Gahrouei D, Moslehi M. Determination of organ absorbed doses in patients following bone scan with using of MIRD method. Iran South Med J 2013; 16(5): 296-303. [In Persian].
 16. Pereira JM, Stabin MG, Lima FR, Guimaraes MI, Forrester JW. Image quantification for radiation dose calculations--limitations and uncertainties. Health Phys 2010; 99(5): 688-701.
 17. Jonsson L, Ljungberg M, Strand SE. Evaluation of accuracy in activity calculations for the conjugate view method from Monte Carlo simulated scintillation camera images using experimental data in an anthropomorphic phantom. J Nucl Med 2005; 46(10): 1679-86.
 18. Vakili A, Jalilian AR, Moghadam AK, Ghazi-Zahedi M, Salimi B. Evaluation and comparison of human absorbed dose of (90)Y-DOTA-Cetuximab in various age groups based on distribution data in rats. J Med Phys 2012; 37(4): 226-34.
 19. Siegel JA, Thomas SR, Stubbs JB, Stabin MG, Hays MT, Koral KF, et al. MIRD pamphlet no. 16: Techniques for quantitative radiopharma-ceutical biodistribution data acquisition and analysis for use in human radiation dose estimates. J Nucl Med 1999; 40(2): 37S-61S.