دوره و شماره: دوره 33، شماره 352، مهر و آبان 1394 
تأثیر تثبیت RGD بر زیست‌سازگاری داربست اکسید سلولز برای مهندسی بافت استخوان

صفحه 1597-1606

مظفر محمودی؛ علی صمدی کوچکسرایی؛ محمدرضا نعیمی جمال؛ سعید سامانی؛ مختار یعقوبی


تخمین دوز جذبی ناشی از رادیوداروی MDP-99mTc در بیماران تحت اسکن استخوان

صفحه 1628-1636

داریوش شهبازی گهرویی؛ مهری دموری؛ محمد باقر توکلی؛ مسعود مصلحی؛ صدیقه رستاقی