دوره و شماره: دوره 33، شماره 360، آذر و دی 1394 
بررسی اثر عصاره‌ی منتخبی از مخروطیان بومی ایران بر رده‌ی سلولی سرطان پستان انسان (MCF-7) به روش فلوسایتومتری

صفحه 2004-2012

علیرضا عندلیب؛ عباس جعفریان دهکردی؛ راحله شکوهی شورمستی؛ شیرین عبداله کوهپایه اصفهانی


ارزش اخباری مثبت شناسایی IgM اختصاصی در تشخیص عفونت حاد سرخجه

صفحه 2049-2053

سیدمحمود سیدخرمی؛ طلعت مختاری آزاد؛ ژیلا یاوریان؛ ناهید مقدم نیا؛ آزاده شاداب؛ فاطمه عجمی نژاد فرد؛ اعظم صبوری؛ فاطمه سعادتمند؛ نازنین زهرا شفیعی جندقی