دوره و شماره: دوره 33، شماره 322، فروردین و اردیبهشت 1394 
بررسی ارتباط الگوهای غذایی و سندرم متابولیک در زنان 49-15 ساله

صفحه 70-81

حمیدرضا براهیمی؛ احمد اسماعیل‌زاده؛ فرزاده رجائی؛ اکبر حسن‌زاده؛ ام‌البنین کافشانی