دوره و شماره: دوره 33، شماره 361، بهمن و اسفند 1394 
اپیدمیولوژی و روند تغییرات بروز سرطان خون در ایران

صفحه 2055-2061

فاطمه کوهی؛ مهشید غنچه؛ حمید صالحی‌نیا


بررسی ارتباط بین پلی‌مورفیسم‌های ژنتیک IL33 و IL1RL1 و سطح سرمی IL-33 در بیماران مبتلا به آسم و Multiple Sclerosis

صفحه 2092-2101

مریم احمدی؛ ناهید اسکندری؛ فرشته آل‌صاحب فصول؛ منصور صالحی؛ رامین قاسمی


گزارش یک مورد پارگی مری

صفحه 2102-2104

محمدرحیم وکیلی؛ بیتا شهباززادگان