دوره و شماره: دوره 33، شماره 336، خرداد و تیر 1394 
ایمنی و اثربخشی تحریک مغناطیسی مغز (TMS) و تحریک مکرر مغناطیسی مغز (rTMS) در درمان اختلال افسردگی اساسی: مرور نظام‌مند و متاآنالیز

صفحه 813-825

محمد مرادی جو؛ حسام قیاسوند؛ سید منصور رایگانی؛ سحر محبت بهار؛ بیتاسادات زگردی؛ حمید رواقی