بررسی ویژگی‌های اپدیمیولوژیک، دموگرافیک، سیر بیماری و اقدامات درمانی انجام شده جهت بیماران مبتلا به سندرم گیلن‌باره

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی وکمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به این که شناسایی خصوصیات بیماری گیلن‌باره در تعیین اقدامات و امکانات مورد نیاز مراقبتی و درمانی لازم و ضروری می‌باشد؛ هدف از انجام این مطالعه، تعیین ویژگی‌های اپیدمیولوژیک، دموگرافیک، سیر بیماری و اقدامات درمانی انجام شده جهت بیماران مبتلا به سندرم گیلن‌باره‌ی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی مرکز آموزشی- درمانی الزهرا (س) در سال‌های90-1386 بود.روش‌ها: طی یک مطالعه‌ی مقطعی، 100 بیمار با نشانگان گیلن‌باره که طی سال‌های 90-1386 در بیمارستان الزهرا (س) اصفهان بستری شده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات مورد نیاز بیماران، اعم از اطلاعات دموگرافیک و اپیدمیولوژیک، سیر بالینی بیماری و اقدامات درمانی انجام گرفته و عاقبت درمانی بیمار، از پرونده استخراج شد و با نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.یافته‌ها: میانگین مدت زمان بستری این بیماران 6/8 ± 5/18 و میانگین مدت ابتلا به بیماری 6/14 ± 1/26 روز بود. شدت بیماری در 26، 25 و 49 نفر به ترتیب خفیف، متوسط و شدید بود. 14 بیمار، دارای مشکلات سیستم اعصاب کرانیال، 4 نفر دارای مشکلات در سیستم اعصاب اتونوم و 6 بیمار دارای گرفتاری در هر دو سیستم بودند.نتیجه‌گیری: برابر نتایج این مطالعه، بیماران مبتلا به سندرم گیلن‌باره، با انواع مشکلات مواجه می‌شوند و از این رو، لازم است مدیریت بیمارستان نسبت به تأمین امکانات و تجهیزات لازم، بسته به شرایط بیمار، عوارض، علایم و پروتکل‌های درمانی گیلن‌باره اقدام نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Epidemiologic and Demographic Features, Disease Process and Treatment Procedures in the Patients with Guillain-Barre Syndrome

نویسندگان [English]

 • Parviz Kashefi 1
 • Abdollah Moraveji 2
1 Professor, Anesthesiology and Critical Care Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Considering the characteristics of Guillain-Barre syndrome is important for providing hospital instruments for surveillance and treatment of the disease. The aim of this study was to evaluate the epidemiologic and demographic features the disease process and treatment procedures of Guillain-Barre syndrome.Methods: In a cross-sectional study, 100 patients with Guillain-Barre syndrome hospitalized in Al-Zahra Medical Center, Isfahan, Iran, during 2007-2011 were studied. The demographic and epidemiologic data, disease process and treatment activities were achieved from hospital records and analyzed.Findings: The mean duration of hospitalization was 18.5 ± 8.6 days. The mean duration of the disease was 26.1 ± 14.6 days. The severity of the disease in 26, 25 and 49 patients were mild, moderate and severe, respectively. Among all, 14 cases had problem in cranial nervous system, 14 in autonomic nervous system and 6 in both cranial and autonomic nervous systems.Conclusion: According to our results, patients with Guillain-Barre syndrome may be encountered to several problems, and hospital managers must try to prepare adequate facilities based on the condition of patients, complications and symptoms, and treatment protocols.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Guillain-Barre syndrome
 • Epidemiology
 • Demography
 1. Cosi V, Versino M. Guillain-Barre syndrome. Neurol Sci 2006; 27(Suppl 1): S47-S51.
 2. Sladky JT. Guillain-Barre syndrome in children. J Child Neurol 2004; 19(3): 191-200.
 3. Tekgul H, Serdaroglu G, Tutuncuoglu S. Outcome of axonal and demyelinating forms of Guillain-Barre syndrome in children. Pediatr Neurol 2003; 28(4): 295-9.
 4. Van den Bergh PY, Pieret F. Electrodiagnostic criteria for acute and chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy. Muscle Nerve 2004; 29(4): 565-74.
 5. Odaka M, Tatsumoto M, Susuki K, Hirata K, Yuki N. Intractable chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy treated successfully with ciclosporin. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2005; 76(8): 1115-20.
 6. Kim CT, Strommen JA, Johns JS, Weiss JM, Weiss LD, Williams FH, et al. Neuromuscular rehabilitation and electrodiagnosis. 4. Pediatric issues. Arch Phys Med Rehabil 2005; 86(3 Suppl 1): S28-S32.
 7. Ramachandran R, Kuruvilla A. Guillain-Barre syndrome in children and adolescents--a retrospective analysis. J Indian Med Assoc 2004; 102(9): 480-2, 484, 486.
 8. Hui AC, Chow KM, Tang AS, Fu M, Kay R, Wong KS. Electrophysiological, clinical and epidemiological study of Guillain-Barre Syndrome in Hong Kong Chinese. J Clin Neurosci 2005; 12(2): 134-6.
 9. Bogliun G, Beghi E. Incidence and clinical features of acute inflammatory polyradiculoneuropathy in Lombardy, Italy, 1996. Acta Neurol Scand 2004; 110(2): 100-6.
 10. Mazaheri Sh, Rezaei AA, Hoseinzadeh A. The ten years survey on clinical and epidemiologic features of guillain-barre syndrome in Sina Hospital, Hamadan, Iran. Sci J Hamdan Univ Med Sci 2007; 14(2): 56-60. [In Persian].
 11. Cheng Q, Wang DS, Jiang GX, Han H, Zhang Y, Wang WZ, et al. Prospective study of clinical epidemiology of Guillain-Barre syndrome in Harbin, China. J Neurol Sci 2003; 215(1-2): 63-9.
 12. Rocha MS, Brucki SM, Carvalho AA, Lima UW. Epidemiologic features of Guillain-Barre syndrome in Sao Paulo, Brazil. Arq Neuropsiquiatr 2004; 62(1): 33-7.
 13. Hughes RA, Cornblath DR. Guillain-Barre syndrome. Lancet 2005; 366(9497): 1653-66.
 14. Govoni V, Granieri E. Epidemiology of the Guillain-Barre syndrome. Curr Opin Neurol 2001; 14(5): 605-13.
 15. Arami MA, Yazdchi M, Khandaghi R. Epidemiology and characteristics of Guillain-Barre syndrome in the northwest of Iran. Ann Saudi Med 2006; 26(1): 22-7.