ایمنی و اثربخشی تحریک مغناطیسی مغز (TMS) و تحریک مکرر مغناطیسی مغز (rTMS) در درمان اختلال افسردگی اساسی: مرور نظام‌مند و متاآنالیز

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ارزیابی فناوری سلامت، مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات مدیریت ارایه‌ی خدمات سلامت، پژوهشکده‌ی آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

3 مرکز تحقیقات طب فیزیکی و توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد رواشناسی عمومی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

5 کارشناس ارشد ارزیابی فناوری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران

6 دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی، دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: اختلال افسردگی اساسی به سبب شیوع قابل ملاحظه و درگیر نمودن گروه‌های سنی فعال و بهره‌ور جوامع طی دهه‌های اخیر، سهم قابل توجهی از بار بیماری‌ها را در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به خود اختصاص داده است. روش‌های مختلفی برای مدیریت و درمان این بیماری به کار می‌رود که یکی از این روش‌ها، استفاده از فن‌آوری تحریک مغناطیسی مغز می‌باشد. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی ایمنی، اثربخشی فن‌آوری تحریک مغناطیسی مغز (TMS یا Transcranial magnetic stimulation) و تحریک مکرر مغناطیسی مغز (rTMS یا Repetitive transcranial magnetic stimulation) در درمان اختلال افسردگی اساسی بود.روش‌ها: به منظور جمع‌آوری شواهد، مهم‌ترین بانک‌های اطلاعاتی Cochrane library، CRD (Centre for reviews and dissemination)، Pubmed، Scopus، Trip، Embase، Inahta، PsycINFO و Google Scholar با کلید واژه‌های مناسب و راهبرد مخصوص هر یک جستجو گردید. پس از ارزیابی کیفیت مطالعات پیامدهای ایمنی، اثربخشی فن‌آوری استخراج گردید. در مواردی که به متاآنالیز نیاز بود، از نرم‌افزار 12 Stata استفاده شد.یافته‌ها: از 273 مطالعه‌ی مرتبط، 43 مطالعه در مرحله‌ی اول وارد گردید که پس از بررسی نهایی، 8 مطالعه جهت انجام متاآنالیز انتخاب شد. مقدار اثربخشی درمانی TMS (r) در برابر گروه Sham، 3/0- (23/0-82/0- :CI 95 درصد) با میزان ناهمگونی قابل توجه و معنی‌دار (9/81 درصد = I-Squared و 001/0 > P) بود.نتیجه‌گیری: روش rTMS روشی با ایمنی قابل ملاحظه و بالا می‌باشد. از طرف دیگر، میزان اثربخشی آن بین دو گروه تحت درمان با این روش و گروه Sham چندان قابل توجه نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Safety and Efficacy of Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) and Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) in Treatment of Major Depressive Disorder: Systematic Reviews and Meta-Analysis

نویسندگان [English]

 • Mohammad Moradi-Joo 1
 • Hesam Ghiasvand 2
 • Seyed Mansoor Raygani 3
 • Sahar Mohabbat-Bahar 4
 • Bita Sadat Zegordi 5
 • Hamid Ravaghi 6
1 Cancer Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Research Center for Health Services Management, Institute for Future Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
3 Physical Medicine and Rehabilitation Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 School of Psychology and Educational Sciences, Allame Tabatabai University, Tehran, Iran
5 Fasa Universit of Medical Sciences, Fasa, Iran
6 Associate Professor, Department of Health Service Management, School of Health Management and Information Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Prevalence of major depressive disorder allocated significant contribution of disease burden in developed and developing countries because of involving active and productive age groups and communities in recent decades. Different methods are used to manage and treat this disorder that one of them is Transcranial Magnetic Stimulation (TMS). The purpose of this study was assessment of safety, effectiveness and cost-effectiveness of Transcranial Magnetic Stimulation and Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) technology in treatment of major depressive disorder.Methods: In order to gather evidence, main databases [Cochrane Library, Centre for Reviews and Dissemination (CRD), PubMed, Scopus, Trip, Embase, Inahta, PsycINFO, Google Scholar] were searched with appropriate keywords and strategies. After quality assessment of studies, consequences of safety and efficacy of the technology were extracted and Stata 12 software was used, if needed, for meta-analysis.Findings: From a total of 273 studies, 43 studies were entered firstly and 8 studies were selected after final review. The amount of standardised mean difference (SMD) was equal to -0.3 with a %95 confidence interval of -0.82 to 0.23 for rTMS-treated group versus sham group with a substantial rate and significant heterogeneity (P < 0.001, I-Squared = 81.9%).Conclusion: Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation is a method with significant and high safety. On other side, its efficacy, compared to sham group, is not very significant.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Major Depression
 • Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS)
 • Safety
 • Efficacy
 1. Blue Cross and Blue Shield Associatio. Transcranial magnetic stimulation for depression. Technology Evaluation Center 2014; 28(9): 1-42.
 2. Bosc M. Assessment of social functioning in depression. Compr Psychiatry 2000; 41(1): 63-9.
 3. Thase ME. When are psychotherapy and pharmacotherapy combinations the treatment of choice for major depressive disorder? Psychiatr Q 1999; 70(4): 333-46.
 4. Fournier JC, DeRubeis RJ, Hollon SD, Dimidjian S, Amsterdam JD, Shelton RC, et al. Antidepressant drug effects and depression severity: a patient-level meta-analysis. JAMA 2010; 303(1): 47-53.
 5. American Psychiatric Association. Practice guideline for the treatment of patients with major depressive disorder (revision). Am J Psychiatry 2000; 157(4 Suppl): 1-45.
 6. Barker AT, Jalinous R, Freeston IL. Non-invasive magnetic stimulation of human motor cortex. Lancet 1985; 1(8437): 1106-7.
 7. George MS, Lisanby SH, Sackeim HA. Transcranial magnetic stimulation: applications in neuropsychiatry. Arch Gen Psychiatry 1999; 56(4): 300-11.
 8. Rossini PM, Rossi S. Transcranial magnetic stimulation: diagnostic, therapeutic, and research potential. Neurology 2007; 68(7): 484-8.
 9. Dimyan MA, Cohen L. Contribution of transcranial magnetic stimulation to the understanding of functional recovery mechanisms after stroke. Neurorehabil Neural Repair 2010; 24(2): 125-35.
 10. Nowak DA, Bosl K, Podubecka J, Carey JR. Noninvasive brain stimulation and motor recovery after stroke. Restor Neurol Neurosci 2010; 28(4): 531-44.
 11. Rossi S, Hallett M, Rossini PM, Pascual-Leone A. Safety, ethical considerations, and application guidelines for the use of transcranial magnetic stimulation in clinical practice and research. Clin Neurophysiol 2009; 120(12): 2008-39.
 12. Martin PI, Naeser MA, Ho M, Treglia E, Kaplan E, Baker EH, et al. Research with transcranial magnetic stimulation in the treatment of aphasia. Curr Neurol Neurosci Rep 2009; 9(6): 451-8.
 13. Steeves T, McKinlay BD, Gorman D, Billinghurst L, Day L, Carroll A, et al. Canadian guidelines for the evidence-based treatment of tic disorders: behavioural therapy, deep brain stimulation, and transcranial magnetic stimulation. Can J Psychiatry 2012; 57(3): 144-51.
 14. Dlabac-de Lange JJ, Knegtering R, Aleman A. Repetitive transcranial magnetic stimulation for negative symptoms of schizophrenia: review and meta-analysis. J Clin Psychiatry 2010; 71(4): 411-8.
 15. Kleinjung T, Vielsmeier V, Landgrebe M, Hajak G, Langguth B. Transcranial magnetic stimulation: a new diagnostic and therapeutic tool for tinnitus patients. Int Tinnitus J 2008; 14(2): 112-8.
 16. Dias AM, Mansur CG, Myczkowski M, Marcolin M. Whole field tendencies in transcranial magnetic stimulation: A systematic review with data and text mining. Asian J Psychiatr 2011; 4(2): 107-12.
 17. Loo CK, Mitchell PB, McFarquhar TF, Malhi GS, Sachdev PS. A sham-controlled trial of the efficacy and safety of twice-daily rTMS in major depression. Psychol Med 2007; 37(3): 341-9.
 18. Ullrich H, Kranaster L, Sigges E, Andrich J, Sartorius A. Ultra-high-frequency left prefrontal transcranial magnetic stimulation as augmentation in severely ill patients with depression: a naturalistic sham-controlled, double-blind, randomized trial. Neuropsychobiology 2012; 66(3): 141-8.
 19. Avery DH, Holtzheimer PE, Fawaz W, Russo J, Neumaier J, Dunner DL, et al. A controlled study of repetitive transcranial magnetic stimulation in medication-resistant major depression. Biol Psychiatry 2006; 59(2): 187-94.
 20. Eranti S, Mogg A, Pluck G, Landau S, Purvis R, Brown RG, et al. A randomized, controlled trial with 6-month follow-up of repetitive transcranial magnetic stimulation and electroconvulsive therapy for severe depression. Am J Psychiatry 2007; 164(1): 73-81.
 21. Fitzgerald PB, Benitez J, de CA, Daskalakis ZJ, Brown TL, Kulkarni J. A randomized, controlled trial of sequential bilateral repetitive transcranial magnetic stimulation for treatment-resistant depression. Am J Psychiatry 2006; 163(1): 88-94.
 22. Fitzgerald PB, Hoy K, Gunewardene R, Slack C, Ibrahim S, Bailey M, et al. A randomized trial of unilateral and bilateral prefrontal cortex transcranial magnetic stimulation in treatment-resistant major depression. Psychol Med 2011; 41(6): 1187-96.
 23. Fitzgerald PB, Hoy KE, Herring SE, McQueen S, Peachey AV, Segrave RA, et al. A double blind randomized trial of unilateral left and bilateral prefrontal cortex transcranial magnetic stimulation in treatment resistant major depression. J Affect Disord 2012; 139(2): 193-8.
 24. Januel D, Dumortier G, Verdon CM, Stamatiadis L, Saba G, Cabaret W, et al. A double-blind sham controlled study of right prefrontal repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS): therapeutic and cognitive effect in medication free unipolar depression during 4 weeks. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2006; 30(1): 126-30.
 25. Lam RW, Chan P, Wilkins-Ho M, Yatham LN. Repetitive transcranial magnetic stimulation for treatment-resistant depression: a systematic review and metaanalysis. Can J Psychiatry 2008; 53(9): 621-31.
 26. Schutter DJ. Antidepressant efficacy of high-frequency transcranial magnetic stimulation over the left dorsolateral prefrontal cortex in double-blind sham-controlled designs: a meta-analysis. Psychol Med 2009; 39(1): 65-75.
 27. Martin JL, Barbanoj MJ, Schlaepfer TE, Thompson E, Perez V, Kulisevsky J. Repetitive transcranial magnetic stimulation for the treatment of depression. Systematic review and meta-analysis. Br J Psychiatry 2003; 182: 480-91.